Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์วันที่ 50 | บทบรรณาธิการมิตรสงฆ์เดือนเมษายน

วันที่ 50 | บทบรรณาธิการมิตรสงฆ์เดือนเมษายน

วันที่ 50

             วันที่ 50 หรือเปนเตกอสเตเป็นหนึ่งในวันฉลองของชาวยิว เพียงแต่ว่าชาวยิวไม่ได้เรียกการฉลองนี้ว่า เปนเตกอสเตเพราะว่าคำ เปนเตกอสเต นี้เป็นคำมาจากภาษากรีกแต่ชาวยิวเรียกการฉลองนี้ว่า เทศกาลการเก็บเกี่ยวซึ่งจะพบได้ในหนังสือพระธรรมเดิมในหนังสืออพยพบทที่ 23,24; เลวีนิติบทที่ 24; กันดารวิถีบทที่ 28 และในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 16 

             ก่อนหน้าจะฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว จะมีการฉลองปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ;ข้าวฟ่อนแรก; และก็มาถึงเทศกาลเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลิตผลของชาวยิวนี้จะตกราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน การฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวจะฉลองปีละ 2 ครั้ง และการฉลองนี้ชาวยิวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เทศกาลสัปดาห์” “ท่านจะต้องฉลองเทศกาลสัปดาห์คือเทศกาลเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผลตอนสิ้นปี” (อพย 34:22)

             หากดูรายละเอียดจะพบว่า การฉลองเทศกาลการเก็บเกี่ยวมีบันทึกไว้ว่า

             “ให้บอกชาวอิสราเอลอีกว่า“เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินที่เราจะให้แก่ท่านและจะเก็บเกี่ยวพืชผลได้แล้วท่านจะต้องนำข้าวฟ่อนแรกที่เก็บเกี่ยวได้ไปมอบให้สมณะ สมณะจะนำข้าวฟ่อนนั้นไปยื่นถวายตามพิธีแด่พระยาห์เวห์เพื่อพระองค์จะทรงรับและโปรดปรานท่าน สมณะจะนำข้าวฟ่อนนี้มายื่นถวายตามพิธีหลังวันสับบาโตหนึ่งวัน” (ลนต 23:10-11)

             “ท่านทั้งหลายจะต้องนับเจ็ดสัปดาห์เต็มตั้งแต่วันหลังวันสับบาโตที่ท่านนำข้าวฟ่อนแรกมายื่นถวายตามพิธีท่านจะต้องนับห้าสิบวันจนถึงวันหลังวันสับบาโตที่เจ็ดจึงจะนำพืชผลใหม่มาถวายแด่พระยาห์เวห์” (ลนต 23:15-16)

             จากบันทึกพระคัมภีร์จะพบว่า ผลิตผลแรกของการเก็บเกี่ยว เป็นข้าวฟ่อนแรกที่ถวายแด่พระเจ้า

             สำหรับคริสตชนวันที่ 50 วันเปนเตกอสเตเป็นวันเกิดของพระศาสนจักร เป็นจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักร ในหนังสือกิจการอัครสาวก “เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึงบรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน” (กจ 2:1) พวกเขาได้รับพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต และเริ่มเทศน์ เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า “วันนั้นผู้มีความเชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคน” (กจ 2:41)

             สำหรับคริสตชนวันที่ 50 เป็นวันที่ฉลองเทศกาลการเก็บเกี่ยวเช่นกัน แต่ในความหมายทางด้านชีวิตจิต คริสตชนฉลองผลแรกของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านได้เขียนว่า 

             ความจริงพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว ความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใดการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้น มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใดมนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น แต่จะเป็นไปตามลำดับของแต่ละคน พระคริสตเจ้าทรงเป็นผลแรก ต่อไปก็คือผู้ที่เป็นของพระคริสตเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมา (1คร 15:20-23)

             “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันก็จะบังเกิดผลมากมาย” (ยน 12:24)

             พระเยซูเจ้าคือเมล็ดข้าวที่ตายไปทำให้เกิดผลมากมาย ผลิตผลแรกของการรับทรมานและสิ้นพระชนม์คือการกลับคืนชีพ “พระเยซูเจ้าเมื่อทรงถวายพระองค์ได้ทรงกระทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป” (ฮบ 7:27) “มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใดมนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น” (1คร 15:22) “เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้หลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน” (1ธส 4:14)

             สำหรับคริสตชนวันที่ 50 เป็นวันที่ฉลองเทศกาลการเก็บเกี่ยวหรือเทศกาลต้นสัปดาห์ด้วย พระเยซูเจ้าไม่เพียงเป็นผลแรกแห่งการฉลองการเก็บเกี่ยวเท่านั้น แต่เหตุการณ์การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นในวันต้นสัปดาห์อีกด้วย พระวรสารนักบุญมาระโกและยอห์น ได้เป็นพยานถึงเรื่องนี้ “ในวันต้นสัปดาห์ เช้าตรู่ของวันต้นสัปดาห์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสตรีทั้งสามคนไปยังพระคูหา..............” (มก 16:2) “เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืดมารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหาก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว...............” (ยน 20:1)

             บทจดหมายนักบุญเปาโลเตือนคริสตชนที่โครินธ์บางคนที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า “พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้” (1คร 15:1) ท่านได้ยืนยันว่า “ธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์” (1คร 15:3-4)

             นักบุญเปาโลยืนยันว่า การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็น “ผลแรก” เป็นข้าวฟ่อนแรกที่ถวายแด่พระเจ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าผลที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเป็นของพระเจ้า ผลแรกที่ถวายแด่พระเจ้าต้องเป็นผลผลิตที่ดีที่สุดด้วย “ท่านจะต้องนำผลแรกที่ดีที่สุดจากไร่นาของท่านมายังที่ประทับของพระเจ้าของท่าน” (อพย 23:19)

ดังนั้น 

ชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า สงฆ์ของพระเยซูเจ้า ในวันฉลองวันเปนเตกอสเต ที่จะมาถึง เราต้องเตรียมตัว เตรียมจิตใจ อุทิศตนอย่างดีที่สุด ออกแรงมากที่สุด เพื่อมอบเป็นของถวายแด่พระเจ้า
ของถวายแด่พระเจ้าในวันที่ 50 ของเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพื่อมอบเป็นของถวายแด่พระเจ้า
จงมีข้อตั้งใจ จะถวายอะไรแด่พระเจ้าในวันที่ 50 เพื่อมอบเป็นของถวายแด่พระเจ้า
จงเตรียมตัวฉลองวันพระจิตเจ้าเสด็จมาอย่างดีนับแต่นี้ไป นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อมอบเป็นของถวายแด่พระเจ้า

             สุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับ และสนุกกับการอ่าน “มิตรสงฆ์”

 


คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5121700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
509
4865
13363
5088503
35399
95001
5121700
Your IP: 18.207.98.97
Server Time: 2020-08-12 07:24:56
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com