Homeเกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

 ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

ปี ค.ศ.1971-1972

            ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 ซึ่งเป็นช่วงที่พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิตได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

 

            สังฆมณฑลได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการสอนคำสอนในสังฆมณฑลด้วยการจัดหาหนังสือคำสอนให้ตามวัดและโรงเรียนต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมครูคำสอนระดับสังฆมณฑล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงปี 1971-1972 ที่สำนักพระสังฆราช ศรีราชา ซึ่งเป็นหลักสูตรปลายสัปดาห์ นักศึกษารุ่นแรกมีประมาณ 40 คนโดยระยะเริ่มแรก ปี ค.ศ.1972 ได้ใช้บริเวณที่จอดรถ  ซึ่งเป็นสถานที่ว่างในอาคารบ้านพักพระสังฆราชเป็นที่อบรมในวันหยุดปลายสัปดาห์  โดยที่พระสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบการริเริ่ม  และทำการสอนเอง  มีซิสเตอร์จำเนียร บุญทันที่จบจากศูนย์คำสอนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีในปีนั้น  มาเป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรม  และประสานงานในการเชิญวิทยากรจากศูนย์คำสอนระดับชาติ ทั้งพระสงฆ์ และนักบวช เช่น คุณพ่อโมลิ่ง คณะเยซุอิตซิสเตอร์เทโอดอร์ซิสเตอร์ฟรังซิส  และซิสเตอร์วอลเตอร์  จากคณะอูร์ซุลิน  และมาแมร์มีเรียม จากคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เป็นต้น

            ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม ค.ศ. 1973 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนหลักสูตรระยะสั้น ที่อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยมีคุณพ่อเศียร โชติพงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการคำสอนในเวลานั้น (ศูนย์คำสอนเดิมเริ่มโดยคณะอูร์ซุลิน ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัยในปี ค.ศ.1965)

   

...........................................

พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

ปี ค.ศ.1973-1974

            งานด้านคำสอนได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นในแต่ละวัด  เริ่มมีองค์กรคาทอลิกระดับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ในปีนี้เอง  คุณพ่อวิจิตร  ไตรภพมารับหน้าที่เลขานุการของพระสังฆราช  ทำงานประจำและพักที่สำนักพระสังฆราช  คณะรักกางเขนได้ให้ซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์  มาเป็นผู้ช่วยงานคำสอน  ระหว่างวันที่ 25 -30 สิงหาคม 1973  ได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนที่อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

          งานที่เด่นในระยะนี้คือ  คุณพ่อวิจิตรได้ผลิตสื่อการสอนในรูปของสไลด์ และแต่งเรื่องประกอบภาพ  เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนคำสอน  และยังได้สอนคำสอนในวัดที่ต้องการเป็นพิเศษด้วย

 

ปี ค.ศ.1975

             โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจตามวัดต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล เช่น ที่นครสวรรค์ อุบลราชธานีซิสเตอร์อาจิณ นิโรภาส ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน โดยมีคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์เป็นหัวหน้าทีมร่วมด้วย ซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์ และนายโสภี สุขสำราญ เป็นผู้ร่วมงาน

 

ปี ค.ศ.1976-1981

           คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นผู้ช่วย โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ตึก “เพิ่มเกียรติ” ซึ่งเป็นอาคารที่พักของสามเณรพระหฤทัยที่ว่างอยู่เป็นที่ทำการต่อมาเมื่อคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ

            ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์น้อมจิต อารีพรรค ซิสเตอร์สุทิน ถวิลญาติ และซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร เข้ามาร่วมทำงานคำสอน ในช่วงนี้ศูนย์ได้จัดอบรมครูคำสอนและผู้นำคริสตชนหลักสูตร 3 เดือน รวมทั้งหมด 6 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นมีครูคำสอนจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศร่วมรับการอบรมด้วย ประมาณรุ่นละ 20-30 คน(ปี ค.ศ.1976 ย้ายศูนย์ ซี.ซี.มาที่สามพราน นครปฐม)

- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 1 ปี 14 มิ.ย.- 11 ก.ย. 1976/2519
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 2  เมื่อ  12 ธ.ค.2519- 19 มี.ค.1977//2520
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 3 เมื่อ 18 มิ.ย. – 11 ก.ย. 1977/2520
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 4 เมื่อ  8 ม.ค.-18 มี.ค.1978/2521
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 5 เมื่อ 11 ม.ค. – 19 มี.ค. 1980/2523
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 6 เมื่อ 11 ม.ค. – 25 มี.ค. 1981/2524

 


 
คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์

 

ปี ค.ศ.1982-1985

             ทางศูนย์ฯ งดจัดหลักสูตรการอบรมผู้นำคริสตชนชั่วคราว  เนื่องจากสามเณรมีจำนวนมากขึ้นและทางบ้านเณรต้องการใช้ตึก “เพิ่มเกียรติ” อย่างไรก็ตามทางสังฆมณฑลยังเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านคำสอน ได้มอบอาคารใกล้วัดศรีราชาให้เป็นที่ทำการชั่วคราวเพื่อดำเนินงานต่อไป ตอนปลายของช่วงนี้ งานของศูนย์คำสอนต้องชะงักไปเพราะขาดผู้อำนวยการศูนย์เต็มเวลา

 

ปี ค.ศ.1986-1987

             ศูนย์คำสอนจันทบุรีกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านคำสอนจากต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีคุณปรีชา วิจิตรวงศ์ เป็นผู้ร่วมทำงานเต็มเวลาด้วย แต่หลังจากเริ่มงานไปได้ไม่นานนัก คุณพ่ออาทรก็ย้ายไปทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา งานของศูนย์ฯ จึงชะงักไปอีก

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์

 ปี ค.ศ.1988-1991

             สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของพระศาสนจักรในประเทศไทย ทางสังฆมณฑลได้จัดให้มีการพื้นฟูจิตใจคริสตชนและการสอนคำสอนควบคู่กันไป โดยแต่งตั้งคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน (ในสมัยนี้เรียกว่า หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสังฆมณฑล) ในขณะเดียวกันทางคณะรักกางเขนได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งจบวิชาคำสอนจากกรุงโรม และซิสเตอร์สุพัตรานนทสุวรรณ มาร่วมทำงานเต็มเวลาที่หน่วยงานด้วย โดยได้วางวัตถุประสงค์ดังนี้

 

   1. เพื่อรับผิดชอบวางนโยบายเรื่องการแพร่ธรรมและการสอนคำสอนในสังฆมณฑล
   2. เพื่อบริการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การสอนคำสอนแก่วัดและโรงเรียน
   3. เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้นำแบบคริสตชน
   4. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านศาสนาแก่ครูคำสอนในสังฆมณฑล
   5. เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านศาสนาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแก่คริสตชนด้วยการจัดอบรมเป็นครั้งคราว

            งานของหน่วยงานต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งหนึ่งในปี 1991 เนื่องจากคุณพ่อเฉลิมได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ ซิสแตอร์สุพัตรานนทสุวรรณ ไปรับหน้าที่ที่ศูนย์สังคมพัฒนา และซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ไปประจำที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

 

 
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล


 

 

ปี ค.ศ.1992-1994

             คุณพ่อวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุลเลขานุการพระสังฆราช และเหรัญญิกของสังฆมณฑลได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน ดำเนินงานคำสอนของสังฆมณฑลซึ่งเป็นช่วงทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปี ค.ศ.2000 โดยใช้สถานที่ภายในตึกของสังฆมณฑลเป็นที่ทำการของหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม สืบมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ร่วมงานคือ ซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านเทวศาสตร์จากวิทยาลัยแสงธรรม และต่อมาในปี 1994 ทางศูนย์ได้ผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ ซี.ซี. ระดับชาติ มาร่วมงาน คุณพ่อวิศิษฎ์ ได้ริเริ่มโครงการ จัดรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นสายงานด้านต่างๆ ให้ดำเนินการไปตามจุดมุ่งหมายและทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลดังนี้ คือ

1. งานด้านคำสอน
2. งานด้านอภิบาล (สำหรับเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป)
3. ด้านงานแพร่ธรรม
4. ด้านการให้บริการ เริ่มกิจการร้านศาสนภัณฑ์ โดยคุณพ่อวิศิษฏ์ ให้ขอยืมทุนในการจัดซื้อของเข้าร้านและผ่อนใช้จนสามารถตั้งตัวได้

            งานคำสอนจะเน้นการออกปฏิบัติงานตามวัด  โดยประชาสัมพันธ์และรวบรวมเยาวชนที่ทางวัดจัดส่งมา  พักค้างที่โรงเรียน  เจ้าหน้าที่คำสอน จัดเตรียมมุ้งลวด  หมอน  ผ้าห่ม  อุปกรณ์ของใช้ในการอบรมไปเตรียมก่อน 1 วัน  วันศุกร์หลังเลิกเรียน  เยาวชนที่มาเข้าค่ายจะทยอยเข้าที่พัก  กลางคืนมีฉายภาพยนตร์เสริมความรู้ความศรัทธาการอบรมในช่วงปีนี้จัดที่ศูนย์สังฆมณฑลโดยเน้นไปด้านพิธีกรรม  ได้แก่  อบรมเด็กช่วยมิสซา  อบรมและแต่งตั้งครูคำสอน  อบรมและแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์  อบรมและแต่งตั้งหน้าที่ศาสนบริกรช่วยพระสงฆ์ส่งศีลผู้ป่วย  อบรมวิธีการเยี่ยมผู้ป่วย  อาศัยบทบาทสมมุติและออกเยี่ยมผู้อาวุโสและผู้ป่วยตามบ้าน

 

 

คุณพ่อวิศิษฐ์ วิเศษเธียรกุล

 

 

ปี ค.ศ.1995-1997

           คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล กลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานฯ อีกวาระหนึ่งโดยมีคุณนพวรรณ เนาวรัตน์ และคุณฉลวย พานิคมเป็นผู้ร่วมงาน คุณพ่อริเริ่มจัดให้มีโครงการผลิตสื่อเพื่อการอภิบาลในโอกาสสำคัญตามปฏิทินพระศาสนจักร จัดการพบปะครูคาทอลิกที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล และค่ายแสวงหาสำหรับเด็กที่สนใจศาสนคริสต์แต่ในปี 1997 คุณพ่อย้ายไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

           ในช่วงระยะนี้ได้จัดให้มีโครงการบวชชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เคยคิดอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวช  เรียนรู้ศีลบน 3 ประการ ใช้เวลาในการภาวนาเช่นเดียวกับนักบวชในอาราม เป็นเวลา 1 สัปดาห์

           ปี 1996   ได้จัดโครงการบวชชั่วคราว 2 ครั้ง

ครั้งแรก  เป็นโครงการบวชชั่วคราวซึ่งเคยจัดมาก่อนแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4                          
ปี 1996/2539 จัดที่อารามคาร์แมลจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 1996มีผู้เข้าร่วม 9 คน

ครั้งที่ 2 เป็นโครงการบวชชั่วคราวครั้งที่ 5 ปี 1996/2539 ที่อาคารสุวรรณศรี ระหว่างวันที่  7-12 ตุลาคม 1996 มีผู้เข้าร่วม 15 คน

           ในปี 1996 นี้คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ซึ่งมีคุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ เป็นประธาน  ได้จัดโครงการสัมมนาการสอนคำสอนแบบซีซีพี รุ่น 5 (21-25 ตุลาคม 1996)   ในสังฆมณฑลจันทบุรี

           มีทีมงานจัดงานโดยคุณพ่อสมบูรณ์แสงประสิทธิ์เป็นประธาน

วิทยากรได้แก่  คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์
                  คุณพ่อพิพัฒน์  ทนุพันธ์
                  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
                  คุณพ่อเฉลิม     กิจมงคล
                  คุณพ่อวีระ        อาภรณ์รัตน์
                  คุณพ่อถวัลย์     พันธ์วิไล
                  คุณพ่อสุวนาถ  กวยมงคล

           มีผู้เข้าร่วมจากสังฆมณฑลต่าง ๆ รวม 197 คน (อุบล 49/เชียงใหม่ 23/ จันทบุรี 47/กรุงเทพ ฯ 59/โคราช 1 /ราชบุรี 17/และสุราษฎร์ธานี 1 คน

           จัด โครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 6 ปี1997/2540 ที่อัสสัมชัญพาราไดซ์ ระหว่างวันที่ 6-11ตุลาคม 1997  มีผู้เข้าร่วม 20 คน

 

ปี ค.ศ.1998

           คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์เจ้าอาวาสวัดศรีราชา ได้รับมอบหน้าที่รักษาการณ์ผู้อำนวยการหน่วยงานชั่วคราว คุณพ่อได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ พระบัญญัติ 10 ประการ หนังสือมิสซาเล่มแรกของเรา และ ได้พิมพ์โปสเตอร์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์โอกาสปีพระบิดา ค.ศ.1999

            จัดโครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 7 ปี1998/2541 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันที่  14-19 ธันวาคม 1998มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน

 

ปี ค.ศ.1999

            คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโดยได้สานงานต่อและพยายามดำเนินงานต่างๆ ตามทิศทางและนโยบายของสังฆมณฑล เสริมสร้างความเชื่อและความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูในศีลมหาสนิท โดยจัดพิมพ์วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติศีลมหาสนิทสังฆมณฑลจันทบุรี ในโอกาสเฉลิมฉลองปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ.2000

 

            จัดทำสารคำสอนและบทเรียนประจำเดือน โดยเน้นเรื่อง ปีพระบิดา

            จัดโครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 8 ปี 1999/2542 ที่ตึกสุวรรณศรี (25-29 ตุลาคม 1999) ร่วมกับหน่วยงานเยาวชน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ชาย=14คน/หญิง=17 คนและจัดครั้งที่ 9 ปี 2000/ 2543 ที่วัดบ้านเล่า   (20-24 ตุลาคม 2000)

 

ปี ค.ศ.2001

            จัดงานฉลอง 30 ปีหน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี ที่วัดพระนามเยซู ชลบุรี

             โอกาสนี้  หน่วยงานได้จัดรวบรวม แนวคิด – แนวบทเทศน์ เรื่องการแพร่ธรรมที่จัดทำขึ้นและใช้อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน สังฆมณฑลจันทบุรี ช่วงทศวรรษแห่งการแพร่ธรรม (ค.ศ.1990-1999) และปี “ปีติมหาการุญ” (ค.ศ.2000)

 

 

 

คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต


 

 

 

ปี ค.ศ.2002

งานเด่นด้านอภิบาลในปีนี้ได้แก่

 

1.ฟื้นฟูจิตใจศาสนบริกร ผู้ป่วย-คนชรา

 

2.อบรมและแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

 

3.ร่วมงานกับแผนกพิธีกรรมจัดอบรม “ครบเครื่องเรื่องมิสซา”

ส่วนงานอื่นๆ ดำเนินไปตามโครงการ

 

ปี ค.ศ.2003-2005

             ในช่วงระยะนี้ คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้ริเริ่มโครงการพระคัมภีร์สัญจรโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆแก่เด็กและเยาวชนโอกาสฉลองวัด ทั่วสังฆมณฑล

 

ปี ค.ศ.2006

           หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมมีเจ้าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร Web Site ของหน่วยงาน

           เนื่องจากพระศาสนจักรในประเทศไทยประกาศปีแพร่ธรรม โดยเริ่มจาก 15 ต.ค.2005- 15 ต.ค.2006 และเป็นเจ้าภาพจัดงานแพร่ธรรมระดับเอเชีย (Asian Mission Congress) ทางหน่วยงานคำสอนจึงมุ่งเน้นการอบรมฆราวาสตามแขวงต่างๆ และจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับสังฆมณฑล ก่อนที่จะเข้าร่วมงานระดับชาติและระดับทวีปเอเชีย โดยการปลุกจิตสำนึกในการแพร่ธรรมให้แก่ผู้ใหญ่และเด็ก งานยุวธรรมทูตได้เริ่มขึ้นในปีนี้เอง

 

ปี ค.ศ.2006

             สังฆมณฑลได้ประกาศให้ คุณพ่อเอนก นามวงษ์ซึ่งกำลังเรียนปริญญาโทด้านคำสอนที่ประเทศไอร์แลนด์ มารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมแทน คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสัตหีบและทำงานหน่วยงานศาลพระศาสนจักรของสังฆมณฑล ช่วงระยะเวลาที่คุณพ่อเอนกยังไม่กลับนี้คุณพ่อทรงวุฒิรักษาการณ์แทนก่อน

                  
       
       

 

 

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

ปี ค.ศ.2008


            ในเดือนมกราคม คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านคำสอนกลับจากประเทศไอซ์แลนด์ เข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม คุณพ่อได้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระบบมากขึ้น

            โดยจัดทำผังงานแยกตามงานดังนี้

            1. งานพัฒนาบุคลากร
            2. งานวิชาการ
            3. งานบริหารสำนักงาน
            4. งานกิจกรรมภายในและภายนอก
            5. งานเสริม (งานด้านพระคัมภีร์และงานแพร่ธรรม)

            งานด้านพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งได้มอบให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานด้านพระคัมภีร์ ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชน หน่วยงานคำสอนยังคงไว้ก่อน และงานด้านพิธีกรรมได้มอบโครงการให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบเฉพาะงานเป็นผู้ปฏิบัติการ

            1 พฤษภาคม คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งครบวาระจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน มารับหน้าที่แทนซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา 

            16 มิถุนายน - 22 กันยายน สามเณรนันทพล สุขสำราญ สมัครมาร่วมงานเพื่อรับประสบการณ์ด้านงานคำสอน เป็นเวลา 3 เดือน โดยร่วมกิจกรรมตามโครงการของหน่วยงานและออกเยี่ยมครูคำสอนพร้อมทีมงาน

           และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยลง คุณพ่อเอนกซึ่งรับงานห้องสมุดสังฆมณฑลด้วยได้ให้ คุณวุฒิชัย แซ่ฮ้อ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากห้องสมุดมาทำงานในหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม

            ในปีนี้ได้จัดอบรมการเขียนแผนการสอนเพื่อครูคำสอนได้มีแนวทางในการสอนตลอดปี

 

ปี ค.ศ.2009

             ในการจัดทำวารสาร “คำสอนจันท์” ฉบับที่ 3 ของปีโครงการซึ่งตรงกับภาคฤดูร้อน ตามวัดมีการจัดสอนคำสอนเพื่อเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ทางหน่วยงานจึงเขียนแผนการสอนช่วยในการให้เนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งสื่อการสอนเป็นแผ่น ซีดี เพื่อความสะดวกแก่ผู้สอนอีกด้วย

 

            ในเดือนเมษายนนี้หน่วยงานได้เริ่มงานสอนคำสอนแม่บ้านซึ่งเป็นโครงการใหม่ให้แก่แม่บ้านที่วัดนักบุญวินเซนต์ เดอปอลเขาขาด ซึ่งพวกเขาได้ปลีกเวลาจากงานประจำช่วงเย็น เข้ารับการอบรมเป็นเวลา2 คืน 2 ครั้งและเริ่มไปตามแขวงต่าง ๆ ได้แก่ แขวง จันทบุรี  แขวงศรีราชา แขวงปราจีนบุรี อีกด้วย

 

            เริ่มต้นปีการศึกษา (2009) หน่วยงานได้จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานคำสอนทุกคนเข้ารับการอบรม “วิถีเชิงบวก” เพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มและวิธีการทำงานโดยมองจุดดีของตนเองและจุดดีของผู้อื่น และนำสิ่งดีนั้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน

แยกการทำงาน ฝ่ายงานคำสอน และฝ่ายงานแพร่ธรรม ซึ่งมีพระสงฆ์รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายงาน

            งานอบรมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นโครงการหลักของแผนกคำสอนก็จะเปลี่ยนบุคคลเป้าหมายเป็นครูผู้สอนคำสอนมากขึ้น

 

ปี ค.ศ.2010

            ในปีนี้ได้จัดทำบทเรียนทางวิทยุ ONLINE ได้แก่ คำสอนพระศาสนจักร บทความสัมภาษณ์ตามปีที่พระศาสนจักรกำหนดหรือเทศกาลเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้รับสื่อทางการฟัง

             - ได้ให้การอบรมครูพี่เลี้ยงแขวงสระแก้วเพื่อเตรียมการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน

             - นอกจากนั้นหน่วยงานคำสอนได้ร่วมกับหน่วยงานสื่อมวลชน เป็นเจ้าภาพการประชุมสื่อมวลชนสัญจร ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (22-24 มี.ค.2010)

             - และร่วมกับหน่วยงานสื่อมวลชน ให้การต้อนรับสื่อมวลชนคาทอลิกจากประเทศกัมพูชา นำโดยคุณพ่อชัชชัย  รวมอร่าม (14 พ.ค.2010) ด้วย

 

ปี ค.ศ.2011

            ปีนี้งานที่เด่นชัดคือการอบรมคำสอนแม่บ้านซึ่งทำต่อเนื่องจากปี 2010 แขวงสระแก้วจัดที่ศูนย์สังคมพัฒนา แขวงปราจีนบุรีที่วัดอัครเทวดามีคาแอลและวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และแขวงหัวไผ่ ที่วัดนัดบุญฟิลิปยากอบหัวไผ่

            งานด้านสื่อการสอนที่ออกอากาศ ได้แก่

            - คำสอนหลายนาที

            - คำสอนพระศาสนจักร

            - คำสอน Radio

            - ละครพระคัมภีร์ โดยนำพระวรสารมาเขียนในรูปแบบละครวิทยุ สามารถ Download ได้จาก Kamsonchan.org

            - บทความเงียบ 3 นาที เพื่อใช้นำก่อนการประชุม การเรียน การสัมมนา ทำสคริปเรื่องสั้นลง youtubeแปลบทรำพึงและข้อคิดพระวรสารประจำวันอาทิตย์ สามารถติดตามได้ทาง Internet

 

ปี ค.ศ.2012

            เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนได้ทำงานช่วยแผนกพระคัมภีร์ด้วย โครงการ Maranatha ที่กระทำตลอดปี โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 เป็นต้นไป และได้รับความสนใจจากฆราวาสผู้แสวงหาชีวิตพักภาวนา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกเดือน

            แผนกคำสอนได้เปลี่ยนชื่อโครงการคำสอนแม่บ้าน เป็นคำสอนครอบครัว  เพื่อให้การอบรมแก่พ่อบ้านแม่บ้านและบุตรหลานคริสตชน และได้จัดการอบรมที่ ศูนย์สังคมพัฒนา  สระแก้ว / แขวงหัวไผ่ที่ บ้านปลาโลมารีสอร์ต จ.ฉะเชิงเทรา /แขวงสระแก้ว ที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญญประเทศ

            จัดอบรมพระคัมภีร์แก่สภาภิบาลวัดหัวไผ่

            ส่วน โครงการมารานาธาจัดทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

 

ปี ค.ศ.2013

            แผนกคริสตศาสนธรรม จัดโครงการการทำงานโดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ ได้แก่ ครู พ่อบ้าน-แม่บ้าน และบุคคลทั่วไปในโครงการมารานาธา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ในการจัดแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนขึ้นทุกเดือน

            ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนของสังฆมณฑลและโรงเรียนของนักบวช

 

ปี ค.ศ.2014

            ในปีนี้ ได้รับนางสาวปริยากร ฉายแก้ว (9 ธันวาคม 2014) เข้ามาช่วยงานด้านสื่อการสอน การจัดโครงการมารานาธาได้กำหนดจัด 2 เดือนต่อครั้ง และจัดพิเศษแก่ครูคำสอน เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้เวลาให้กับชีวิตจิตของตนมากขึ้นและคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยแสงธรรมแก่นักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์อีกด้วย

            แผนกพระคัมภีร์ระดับชาติได้จัดพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์เล่มครบ โดยจัดพิมพ์ที่ประเทศเกาหลี และจำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคาเท่าทุน และแผนกคริสตศาสนธรรมได้จัดพิมพ์แผนการสอนคำสอนระดับชั้น ป.1-ป.6 เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้ จำนวนชั้นละ  500 เล่ม   

            ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2008 – ปี2014 แผนกคำสอนจันท์ได้มีแผนการสอนคำสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมปีที่ 1 – มัธยม 3 และได้ประเมินผลโดยมีโรงเรียนศรีหฤทัยขลุง เป็นโรงเรียนนำร่อง  มีการพบปะแนะนำและนิเทศการสอน เทอมละครั้ง  เป็นเวลา 1 ปี

 

ปี ค.ศ.2015

           แผนกคำสอนจัดให้บุคลากรได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 ชั่วโมง

           จัดฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนในรูปแบบของการฝึกจิตสมาธิ โดยคุณพ่อประเสริฐ  โลหะวิริยะศิริ เป็นวิทยากร

           จัดพิมพ์หนังสือแผนการคำสอนจันท์ชั้น ป.1-ป.6

           ในปีนี้แผนกคำสอนได้เปลี่ยนเว็บไซต์จาก www.kamsonchan.org เป็น www.kamsonchan.com 

            และในปี 2015 นี้ สังฆมณฑล ได้จัดให้กิจการ “การให้บริการศาสนภัณฑ์” เป็นอีกแผนกหนึ่ง  และมอบให้แผนกคำสอนรับผิดชอบการจัดบริการ ทั้งในศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี และออกบริการนอกสถานที่ในโอกาสฉลองวัด อีกทั้งยังให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล โดยสามารถรับบริการผ่านทาง www.chancathshop.com อีกด้วย

 

ปี ค.ศ.2016

          ในปีนี้มีความก้าวหน้าของกิจกรรมแผนกคำสอนคือ

          - งานการอบรมพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อพัฒนาชีวิตจิต สำหรับผู้สนใจทั่วไปคือโครงการ “มารานาธา” 

          - การอบรมครูคำสอน  ด้านชีวิตจิตและการคำสอน จัดให้มีการอบรมการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอนในหัวข้อ “พิธีกรรมในชีวิตประจำวัน”โดยคุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร

          - ได้มอบโล่ห์รางวัลครูคำสอนนานปีแก่ครูคำสอน 21 คน  ที่สอนนานกว่า 15 ปีขึ้นไปในเดือนพฤศจิกายน ส่วนการเยี่ยมครูคำสอนในปีนี้จัดเยี่ยมเป็นแขวง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดร่วมรับฟังความเป็นไปของงานคำสอนในแต่ละแขวงด้วย

          - ให้การอบรมครูโรงเรียนศรีมโหสถ โครงการพัฒนาวิชาอาชีพครูต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง

          - งานสื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับครูคำสอน พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปในรายการ “พ่อบอกเล่า”และรายการ “in Chan”

 

ปี ค.ศ.2017

          จากความประสงค์ของพระศาสนจักรเรื่องการพัฒนาฆราวาสในการแพร่ธรรมในการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจากการมีสามเณรใหญ่ที่จะสอนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวนลดลง แผนกคำสอนจึงจัดอบรมฆราวาสอาสาสมัครสอนคำสอนโดยให้เนื้อหาที่สำคัญติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน โดยใช้ช่วงเวลาปิดเรียนภาคแรกในเดือนตุลาคม  และพบครูคำสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติการสอนจริงในเดือนมีนาคม 2018  ก่อนที่พวกเขาจะสอนคำสอนภาคฤดูร้อน

          ร่วมกับ คุณพ่อเอกภพ  ผลมูล  แผนกพิธีกรรม จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ และอบรมเด็กช่วยมิสซาเดือนมกราคม 2018

          ด้านสื่อการสอน จัดแปลบทความ ใบงาน ภาพ ฯลฯ เพื่อช่วยครูคำสอนและผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการสอนคำสอน ลงเว็ปไซด์ (www.kamsonchan.com) ซึ่งได้รับความสนใจและการติดตามจากบุคลากรทั้งในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลเป็นจำนวนมาก

 

 

ปี ค.ศ.2018

          ในปีนี้ ได้จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการฉลอง 75 ปี สังฆมณฑลจันทบุรีในปี 2019  การอบรมครูคำสอนอาสาสมัครในปี 2017 ได้เน้นการอบรมด้านพระคัมภีร์และการแบ่งปันพระวาจาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนคำสอนและการประชุมกลุ่มชีวิตคริสตชนได้ ( 22-25ตุลาคม 2018 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน))

           อบรมเทคนิคการทำสื่อโดยมาเซอร์เซลิน คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต ( 23 ตุลาคม 2018)

 

ปี ค.ศ.2019

          - ได้จัดอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ  พระทรมานของพระเยซูเจ้าและบทข้าแต่พระบิดา โดยคุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์เป็นครั้งที่ 2 (8-9 กุมภาพันธ์ 2019)ผู้ร่วมกิจกรรม  74 คน

          - จัดอบรมการบันทึกจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแนวให้บุคลากรได้บันทึกประวัติศาสตร์ของแต่ละสถาบันโดยเชิญ ดร.อิศเรศศิรากานต์ มาเป็นวิทยากรมีผู้ร่วมรับการอบรม 78 คน 

          - ทุกปี  แผนกคำสอนจะจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในวันวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

          - จัดบทเรียนคำสอนทางไปรษณีย์

          - จัดบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์  แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป

          - ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา (คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ)   ได้ติดต่อของานในโครงการมารานาธาไปนำเสนอต่อการประชุมระดับชาติ และเรียนเชิญคุณพ่อเอนก  นามวงษ์  เป็นกรรมการในงาน “พัฒนาชีวิตจิตฆราวาส”

          - ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีฉลอง 75 มิสซังจันทบุรี แผนกคำสอนได้จัดงานชุมนุมครูคำสอน  เพื่อขอบคุณครูคำสอนในอดีตและปัจจุบันที่ได้เสียสละ  เอาใจใส่ ปลูกฝังความเชื่อ แก่บุคคลในวัยต่าง ๆ ซึ่งเจริญเติบโตเป็นคริสตชนที่เข้มแข็ง    โดยใช้สถานที่ ที่วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว  เหตุที่ใช้วัดเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากการสอนคำสอนเริ่มที่วัดก่อน  ส่วนศูนย์คำสอนของสังฆมณฑลนั้นเกิดขึ้นภายหลังในการจัดครั้งนี้มีอดีตครูคำสอนและครูคำสอนปัจจุบันเข้าร่วมงาน  145 คน

          - งานในโครงการ “มารานาธา”  ได้พัฒนาไปในรูปแบบการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตจิตฆราวาส  มีการภาวนาและฝึกสมาธิแบบคริสต์  ได้จัดการเข้าเงียบแบบสมาธิภาวนาเป็นเวลา 6 วัน  งดใช้เครื่องมือสื่อสารและถือเงียบอย่างเคร่งครัด

ปี ค.ศ.2020 –

            คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (La LIENZA in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE   specializzaione di Catechetica)จากสถาบัน Universita Pontificia Salesiana เข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรมต่อจากคุณพ่อเอนก นามวงษ์  ซึ่งได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลาสและวัดอัสสัมชัญ พัทยา

สถิติการเยี่ยมชม

5998506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
898
2243
12133
5970716
71022
76743
5998506
Your IP: 3.236.68.118
Server Time: 2021-07-30 08:19:35

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com