Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา : ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๒)

ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา : ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๒)

ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา: ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๒)

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

                เรากำลังเดินทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตคริสตชน โดยผ่านทางท่านนักบุญโฟสิตนา ความเดิมเมื่อตอนที่แล้ว นักบุญโฟสตินาต้องการจะรู้ว่า “พระเป็นเป็นใคร” แต่พระเจ้าได้ทรงเผยแสดงแก่ท่านนักบุญว่า ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าได้อย่างถ่องแท้“พระเจ้าเป็นใครนั้น ไม่มีใครหยั่งถึงแก่นแท้ของพระองค์ได้ ไม่ว่าจะด้วยปัญญาของทูตสวรรค์หรือของมนุษย์พระเยซูเจ้าตรัสกับดิฉัน จงมารู้จักพระเจ้าโดยการเพ่งพิศใคร่ครวญคุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์เถิด(บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา: ๓๐)

คุณลักษณะของพระเจ้า

                คุณลักษณะประการแรกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ดิฉันทราบก็คือ“ความศักดิ์สิทธิ์” ของพระองค์ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เป็นนักหนา จนว่าบรรดานิกรมหาอำนาจและนิกรฤทธิ์กุศลต่างมีความยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ บรรดาจิตบริสุทธิ์ต่างป้องหน้าจดจ่ออยู่กับการนมัสการบูชามิรู้จบ พวกเขาแสดงรูปแบบการนมัสการบูชาระดับสูงสุดออกมาเป็นคำพูดเพียงคำเดียว นั่นคือคำว่า ‘ศักดิ์สิทธิ์...’ พระเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระศาสนจักรและบรรดาผู้เป็นทั้งหมดในพระศาสนจักรแต่หาใช่ในระดับเดียวกันไม่ มีทั้งคนที่พระเจ้าประทานให้เต็มที่และคนที่เกือบไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลย(บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา: ๑๘๐)

                คำว่า “ความศักสิทธิ์ของพระเจ้า” ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ของประกาศกอิสยาห์ ประกาศกอิสยาห์ได้บันทึกว่า “พระ​องค์​ผู้​สูงส่ง​ควร​เทิดทูนผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ตลอด​นิรันดรและ​ทรงพระนามว่า ผู้ศักดิ์สิทธิ์(อสย.57:15)“ข้าพ​เจ้า​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ประทับ​อยู่​บน​พระ​บัลลังก์​สูง​และ​ตั้งอยู่​บน​ที่​สูงชาย​ฉลอง​พระ​องค์​แผ่​เต็ม​พระ​วิหารเส​รา​ฟ​หลาย​ตน​ยืน​อยู่​เหนือ​พระ​องค์​โดยรอบแต่ละ​ตน​มี​ปีก​หก​ปีกใช้​สอง​ปีก​บังหน้าสอง​ปีก​คลุม​เท้าและ​สอง​ปีก​ใช้​บินเส​รา​ฟ​แต่ละ​ตน​ต่าง​ร้อง​รับ​กัน​ว่า“ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระยาห์เวห์จอมจักรวาล แผ่น​ดิน​ทั้งหมด​เต็มไปด้วย​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​องค์” (อสย. 6:1-3)

                และในวิวรณ์ “ผู้​มี​ชีวิต​ทั้ง​สี่​ตน​ต่าง​มี​ปีก​หก​ปีกตา​อยู่​รอบ​ตัว​และ​อยู่​ใต้​ปีกต่าง​ร้อง​สรร​เสริญ​ตลอด​วัน​ตลอด​คืน​โดย​ไม่​หยุด​เลย​ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้เสด็จมา (วว.4:8)

                เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า บรรดาสิ่งสร้างของพระองค์จะร้องขับเพลงสรรเสริญองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์นักบุญโฟสตินาเองได้บันทึกว่า “บรรดาจิตบริสุทธิ์ต่างป้องหน้าจดจ่ออยู่กับการนมัสการบูชามิรู้จบ”(บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา: ๑๘๐)

                ดังนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า“ใคร​เล่า​จะ​ไม่​ยำเกรง​พระ​องค์​และ​จะ​ไม่​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงศักดิ์สิทธิ์ ประชาชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​มา​และ​กราบ​นมัสการ​พระ​องค์”(วว.15:4)

                เวลาที่คริสตชนเข้าร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ มาถึงภาคบูชาขอบพระคุณ ช่วงศักดิ์สิทธิ์ หากไม่มีการร้องเพลงเราก็จะเปล่งเสียงออกมาว่า  “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด”

                ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พ่อไม่สามารถบรรยายได้ว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีมากเท่าไหร่ ประมาณไหน แม้แต่ประกาศกอิสยาห์ผู้เป็นพยานแรกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (อ่าน อสย. 6) ยังบรรยายได้ไม่มากนัก นี่คือข้อจำกัดสิ่งสร้างของพระเจ้า แต่เราสามารถเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้ โดยสังเกตอาการ สังเกตปฏิกิริยาของผู้ที่พบพระเจ้า “ข้าพ​เจ้า​พูด​ว่า วิบัติ​จง​เกิด​แก่​ข้าพ​เจ้าข้าพ​เจ้า​พินาศ​แล้วเพราะ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​ริมฝีปาก​มี​มลทินอาศัย​อยู่​ใน​หมู่​ชน​ชาติ​ริมฝีปาก​มี​มลทินถึงกระนั้นนัยน์ตา​ของ​ข้าพ​เจ้า​ได้​เห็น​กษัตริย์คือ​พระ​ยาห์​เวห์​จอม​จักรวาล”(อสย. 6:5) ทันทีประกาศกพบความศักดิ์สิทธ์ของพระเจ้า ก็พบว่าตนเองมีมลทิน ไม่สะอาด

                แม้แต่นักบุญโฟสิตนา “ดิฉันยังได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างชัดเจนด้วย ดิฉันไม่กล้าแม้แต่เงยหน้าขึ้นมองพระองค์ ได้แต่สลายตัวตนเป็นเถ้าธุลีอยู่ใต้พระบาทอ้อนวอนขอความเมตตา”(บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา: ๒๓) นักบุญโฟตินายังไม่กล้ามองพระเจ้า เมื่อพบความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

                พี่น้องลองคิดเองว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ยิ่งใหญ่เพียงใด

                ในเวลาที่เราภาวนา ก่อนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้ ต้องผ่านขั้นตอนที่นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน เรียกว่า “Dark Night”(คืนมืด) และต้องผ่าน “Purification” (การชำระให้บริสุทธิ์) ก่อนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้

                แม้แต่โมเสสก่อนที่จะพบกับพระเจ้าบนภูเขา พระ​องค์​ตรัส​ห้าม​ว่า“อย่า​เข้า​มา​ใกล้​กว่า​นี้จง​ถอด​รองเท้า​เสียเพราะ​สถานที่​ที่​ท่าน​ยืน​อยู่​เป็น​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์” (อพย.3:5)

                นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าของเรา

(อ่านต่อฉบับหน้า)

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5121681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
490
4865
13344
5088503
35380
95001
5121681
Your IP: 18.207.98.97
Server Time: 2020-08-12 07:12:11
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com