ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

 ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

ปี ค.ศ.1971-1972

            ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 ซึ่งเป็นช่วงที่พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิตได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

 

            สังฆมณฑลได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการสอนคำสอนในสังฆมณฑลด้วยการจัดหาหนังสือคำสอนให้ตามวัดและโรงเรียนต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมครูคำสอนระดับสังฆมณฑล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงปี 1971-1972 ที่สำนักพระสังฆราช ศรีราชา ซึ่งเป็นหลักสูตรปลายสัปดาห์ นักศึกษารุ่นแรกมีประมาณ 40 คนโดยระยะเริ่มแรก ปี ค.ศ.1972 ได้ใช้บริเวณที่จอดรถ  ซึ่งเป็นสถานที่ว่างในอาคารบ้านพักพระสังฆราชเป็นที่อบรมในวันหยุดปลายสัปดาห์  โดยที่พระสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบการริเริ่ม  และทำการสอนเอง  มีซิสเตอร์จำเนียร บุญทันที่จบจากศูนย์คำสอนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีในปีนั้น  มาเป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรม  และประสานงานในการเชิญวิทยากรจากศูนย์คำสอนระดับชาติ ทั้งพระสงฆ์ และนักบวช เช่น คุณพ่อโมลิ่ง คณะเยซุอิตซิสเตอร์เทโอดอร์ซิสเตอร์ฟรังซิส  และซิสเตอร์วอลเตอร์  จากคณะอูร์ซุลิน  และมาแมร์มีเรียม จากคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เป็นต้น

            ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม ค.ศ. 1973 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนหลักสูตรระยะสั้น ที่อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยมีคุณพ่อเศียร โชติพงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการคำสอนในเวลานั้น (ศูนย์คำสอนเดิมเริ่มโดยคณะอูร์ซุลิน ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัยในปี ค.ศ.1965)

   

...........................................

พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

ปี ค.ศ.1973-1974

            งานด้านคำสอนได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นในแต่ละวัด  เริ่มมีองค์กรคาทอลิกระดับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ในปีนี้เอง  คุณพ่อวิจิตร  ไตรภพมารับหน้าที่เลขานุการของพระสังฆราช  ทำงานประจำและพักที่สำนักพระสังฆราช  คณะรักกางเขนได้ให้ซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์  มาเป็นผู้ช่วยงานคำสอน  ระหว่างวันที่ 25 -30 สิงหาคม 1973  ได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนที่อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

          งานที่เด่นในระยะนี้คือ  คุณพ่อวิจิตรได้ผลิตสื่อการสอนในรูปของสไลด์ และแต่งเรื่องประกอบภาพ  เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนคำสอน  และยังได้สอนคำสอนในวัดที่ต้องการเป็นพิเศษด้วย

 

ปี ค.ศ.1975

             โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจตามวัดต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล เช่น ที่นครสวรรค์ อุบลราชธานีซิสเตอร์อาจิณ นิโรภาส ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน โดยมีคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์เป็นหัวหน้าทีมร่วมด้วย ซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์ และนายโสภี สุขสำราญ เป็นผู้ร่วมงาน

 

ปี ค.ศ.1976-1981

           คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นผู้ช่วย โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ตึก “เพิ่มเกียรติ” ซึ่งเป็นอาคารที่พักของสามเณรพระหฤทัยที่ว่างอยู่เป็นที่ทำการต่อมาเมื่อคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ

            ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์น้อมจิต อารีพรรค ซิสเตอร์สุทิน ถวิลญาติ และซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร เข้ามาร่วมทำงานคำสอน ในช่วงนี้ศูนย์ได้จัดอบรมครูคำสอนและผู้นำคริสตชนหลักสูตร 3 เดือน รวมทั้งหมด 6 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นมีครูคำสอนจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศร่วมรับการอบรมด้วย ประมาณรุ่นละ 20-30 คน(ปี ค.ศ.1976 ย้ายศูนย์ ซี.ซี.มาที่สามพราน นครปฐม)

- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 1 ปี 14 มิ.ย.- 11 ก.ย. 1976/2519
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 2  เมื่อ  12 ธ.ค.2519- 19 มี.ค.1977//2520
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 3 เมื่อ 18 มิ.ย. – 11 ก.ย. 1977/2520
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 4 เมื่อ  8 ม.ค.-18 มี.ค.1978/2521
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 5 เมื่อ 11 ม.ค. – 19 มี.ค. 1980/2523
- อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 6 เมื่อ 11 ม.ค. – 25 มี.ค. 1981/2524

 


 
คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์

 

ปี ค.ศ.1982-1985

             ทางศูนย์ฯ งดจัดหลักสูตรการอบรมผู้นำคริสตชนชั่วคราว  เนื่องจากสามเณรมีจำนวนมากขึ้นและทางบ้านเณรต้องการใช้ตึก “เพิ่มเกียรติ” อย่างไรก็ตามทางสังฆมณฑลยังเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านคำสอน ได้มอบอาคารใกล้วัดศรีราชาให้เป็นที่ทำการชั่วคราวเพื่อดำเนินงานต่อไป ตอนปลายของช่วงนี้ งานของศูนย์คำสอนต้องชะงักไปเพราะขาดผู้อำนวยการศูนย์เต็มเวลา

 

ปี ค.ศ.1986-1987

             ศูนย์คำสอนจันทบุรีกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านคำสอนจากต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีคุณปรีชา วิจิตรวงศ์ เป็นผู้ร่วมทำงานเต็มเวลาด้วย แต่หลังจากเริ่มงานไปได้ไม่นานนัก คุณพ่ออาทรก็ย้ายไปทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา งานของศูนย์ฯ จึงชะงักไปอีก

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์

 ปี ค.ศ.1988-1991

             สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของพระศาสนจักรในประเทศไทย ทางสังฆมณฑลได้จัดให้มีการพื้นฟูจิตใจคริสตชนและการสอนคำสอนควบคู่กันไป โดยแต่งตั้งคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน (ในสมัยนี้เรียกว่า หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสังฆมณฑล) ในขณะเดียวกันทางคณะรักกางเขนได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งจบวิชาคำสอนจากกรุงโรม และซิสเตอร์สุพัตรานนทสุวรรณ มาร่วมทำงานเต็มเวลาที่หน่วยงานด้วย โดยได้วางวัตถุประสงค์ดังนี้

 

   1. เพื่อรับผิดชอบวางนโยบายเรื่องการแพร่ธรรมและการสอนคำสอนในสังฆมณฑล
   2. เพื่อบริการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การสอนคำสอนแก่วัดและโรงเรียน
   3. เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้นำแบบคริสตชน
   4. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านศาสนาแก่ครูคำสอนในสังฆมณฑล
   5. เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านศาสนาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแก่คริสตชนด้วยการจัดอบรมเป็นครั้งคราว

            งานของหน่วยงานต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งหนึ่งในปี 1991 เนื่องจากคุณพ่อเฉลิมได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ ซิสแตอร์สุพัตรานนทสุวรรณ ไปรับหน้าที่ที่ศูนย์สังคมพัฒนา และซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ไปประจำที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

 

 
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล


 

 

ปี ค.ศ.1992-1994

             คุณพ่อวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุลเลขานุการพระสังฆราช และเหรัญญิกของสังฆมณฑลได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน ดำเนินงานคำสอนของสังฆมณฑลซึ่งเป็นช่วงทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปี ค.ศ.2000 โดยใช้สถานที่ภายในตึกของสังฆมณฑลเป็นที่ทำการของหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม สืบมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ร่วมงานคือ ซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านเทวศาสตร์จากวิทยาลัยแสงธรรม และต่อมาในปี 1994 ทางศูนย์ได้ผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ ซี.ซี. ระดับชาติ มาร่วมงาน คุณพ่อวิศิษฎ์ ได้ริเริ่มโครงการ จัดรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นสายงานด้านต่างๆ ให้ดำเนินการไปตามจุดมุ่งหมายและทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลดังนี้ คือ

1. งานด้านคำสอน
2. งานด้านอภิบาล (สำหรับเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป)
3. ด้านงานแพร่ธรรม
4. ด้านการให้บริการ เริ่มกิจการร้านศาสนภัณฑ์ โดยคุณพ่อวิศิษฏ์ ให้ขอยืมทุนในการจัดซื้อของเข้าร้านและผ่อนใช้จนสามารถตั้งตัวได้

            งานคำสอนจะเน้นการออกปฏิบัติงานตามวัด  โดยประชาสัมพันธ์และรวบรวมเยาวชนที่ทางวัดจัดส่งมา  พักค้างที่โรงเรียน  เจ้าหน้าที่คำสอน จัดเตรียมมุ้งลวด  หมอน  ผ้าห่ม  อุปกรณ์ของใช้ในการอบรมไปเตรียมก่อน 1 วัน  วันศุกร์หลังเลิกเรียน  เยาวชนที่มาเข้าค่ายจะทยอยเข้าที่พัก  กลางคืนมีฉายภาพยนตร์เสริมความรู้ความศรัทธาการอบรมในช่วงปีนี้จัดที่ศูนย์สังฆมณฑลโดยเน้นไปด้านพิธีกรรม  ได้แก่  อบรมเด็กช่วยมิสซา  อบรมและแต่งตั้งครูคำสอน  อบรมและแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์  อบรมและแต่งตั้งหน้าที่ศาสนบริกรช่วยพระสงฆ์ส่งศีลผู้ป่วย  อบรมวิธีการเยี่ยมผู้ป่วย  อาศัยบทบาทสมมุติและออกเยี่ยมผู้อาวุโสและผู้ป่วยตามบ้าน

 

 

คุณพ่อวิศิษฐ์ วิเศษเธียรกุล

 

 

ปี ค.ศ.1995-1997

           คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล กลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานฯ อีกวาระหนึ่งโดยมีคุณนพวรรณ เนาวรัตน์ และคุณฉลวย พานิคมเป็นผู้ร่วมงาน คุณพ่อริเริ่มจัดให้มีโครงการผลิตสื่อเพื่อการอภิบาลในโอกาสสำคัญตามปฏิทินพระศาสนจักร จัดการพบปะครูคาทอลิกที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล และค่ายแสวงหาสำหรับเด็กที่สนใจศาสนคริสต์แต่ในปี 1997 คุณพ่อย้ายไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

           ในช่วงระยะนี้ได้จัดให้มีโครงการบวชชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เคยคิดอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวช  เรียนรู้ศีลบน 3 ประการ ใช้เวลาในการภาวนาเช่นเดียวกับนักบวชในอาราม เป็นเวลา 1 สัปดาห์

           ปี 1996   ได้จัดโครงการบวชชั่วคราว 2 ครั้ง

ครั้งแรก  เป็นโครงการบวชชั่วคราวซึ่งเคยจัดมาก่อนแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4                          
ปี 1996/2539 จัดที่อารามคาร์แมลจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 1996มีผู้เข้าร่วม 9 คน

ครั้งที่ 2 เป็นโครงการบวชชั่วคราวครั้งที่ 5 ปี 1996/2539 ที่อาคารสุวรรณศรี ระหว่างวันที่  7-12 ตุลาคม 1996 มีผู้เข้าร่วม 15 คน

           ในปี 1996 นี้คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ซึ่งมีคุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ เป็นประธาน  ได้จัดโครงการสัมมนาการสอนคำสอนแบบซีซีพี รุ่น 5 (21-25 ตุลาคม 1996)   ในสังฆมณฑลจันทบุรี

           มีทีมงานจัดงานโดยคุณพ่อสมบูรณ์แสงประสิทธิ์เป็นประธาน

วิทยากรได้แก่  คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์
                  คุณพ่อพิพัฒน์  ทนุพันธ์
                  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
                  คุณพ่อเฉลิม     กิจมงคล
                  คุณพ่อวีระ        อาภรณ์รัตน์
                  คุณพ่อถวัลย์     พันธ์วิไล
                  คุณพ่อสุวนาถ  กวยมงคล

           มีผู้เข้าร่วมจากสังฆมณฑลต่าง ๆ รวม 197 คน (อุบล 49/เชียงใหม่ 23/ จันทบุรี 47/กรุงเทพ ฯ 59/โคราช 1 /ราชบุรี 17/และสุราษฎร์ธานี 1 คน

           จัด โครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 6 ปี1997/2540 ที่อัสสัมชัญพาราไดซ์ ระหว่างวันที่ 6-11ตุลาคม 1997  มีผู้เข้าร่วม 20 คน

 

ปี ค.ศ.1998

           คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์เจ้าอาวาสวัดศรีราชา ได้รับมอบหน้าที่รักษาการณ์ผู้อำนวยการหน่วยงานชั่วคราว คุณพ่อได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ พระบัญญัติ 10 ประการ หนังสือมิสซาเล่มแรกของเรา และ ได้พิมพ์โปสเตอร์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์โอกาสปีพระบิดา ค.ศ.1999

            จัดโครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 7 ปี1998/2541 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันที่  14-19 ธันวาคม 1998มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน

 

ปี ค.ศ.1999

            คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโดยได้สานงานต่อและพยายามดำเนินงานต่างๆ ตามทิศทางและนโยบายของสังฆมณฑล เสริมสร้างความเชื่อและความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูในศีลมหาสนิท โดยจัดพิมพ์วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติศีลมหาสนิทสังฆมณฑลจันทบุรี ในโอกาสเฉลิมฉลองปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ.2000

 

            จัดทำสารคำสอนและบทเรียนประจำเดือน โดยเน้นเรื่อง ปีพระบิดา

            จัดโครงการบวชชั่วคราว ครั้งที่ 8 ปี 1999/2542 ที่ตึกสุวรรณศรี (25-29 ตุลาคม 1999) ร่วมกับหน่วยงานเยาวชน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ชาย=14คน/หญิง=17 คนและจัดครั้งที่ 9 ปี 2000/ 2543 ที่วัดบ้านเล่า   (20-24 ตุลาคม 2000)

 

ปี ค.ศ.2001

            จัดงานฉลอง 30 ปีหน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี ที่วัดพระนามเยซู ชลบุรี

             โอกาสนี้  หน่วยงานได้จัดรวบรวม แนวคิด – แนวบทเทศน์ เรื่องการแพร่ธรรมที่จัดทำขึ้นและใช้อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน สังฆมณฑลจันทบุรี ช่วงทศวรรษแห่งการแพร่ธรรม (ค.ศ.1990-1999) และปี “ปีติมหาการุญ” (ค.ศ.2000)

 

 

 

คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต


 

 

 

ปี ค.ศ.2002

งานเด่นด้านอภิบาลในปีนี้ได้แก่

 

1.ฟื้นฟูจิตใจศาสนบริกร ผู้ป่วย-คนชรา

 

2.อบรมและแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

 

3.ร่วมงานกับแผนกพิธีกรรมจัดอบรม “ครบเครื่องเรื่องมิสซา”

ส่วนงานอื่นๆ ดำเนินไปตามโครงการ

 

ปี ค.ศ.2003-2005

             ในช่วงระยะนี้ คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้ริเริ่มโครงการพระคัมภีร์สัญจรโดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆแก่เด็กและเยาวชนโอกาสฉลองวัด ทั่วสังฆมณฑล

 

ปี ค.ศ.2006

           หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมมีเจ้าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร Web Site ของหน่วยงาน

           เนื่องจากพระศาสนจักรในประเทศไทยประกาศปีแพร่ธรรม โดยเริ่มจาก 15 ต.ค.2005- 15 ต.ค.2006 และเป็นเจ้าภาพจัดงานแพร่ธรรมระดับเอเชีย (Asian Mission Congress) ทางหน่วยงานคำสอนจึงมุ่งเน้นการอบรมฆราวาสตามแขวงต่างๆ และจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับสังฆมณฑล ก่อนที่จะเข้าร่วมงานระดับชาติและระดับทวีปเอเชีย โดยการปลุกจิตสำนึกในการแพร่ธรรมให้แก่ผู้ใหญ่และเด็ก งานยุวธรรมทูตได้เริ่มขึ้นในปีนี้เอง

 

ปี ค.ศ.2006

             สังฆมณฑลได้ประกาศให้ คุณพ่อเอนก นามวงษ์ซึ่งกำลังเรียนปริญญาโทด้านคำสอนที่ประเทศไอร์แลนด์ มารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมแทน คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสัตหีบและทำงานหน่วยงานศาลพระศาสนจักรของสังฆมณฑล ช่วงระยะเวลาที่คุณพ่อเอนกยังไม่กลับนี้คุณพ่อทรงวุฒิรักษาการณ์แทนก่อน

                  
       
       

 

 

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

ปี ค.ศ.2008


            ในเดือนมกราคม คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านคำสอนกลับจากประเทศไอซ์แลนด์ เข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม คุณพ่อได้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระบบมากขึ้น

            โดยจัดทำผังงานแยกตามงานดังนี้

            1. งานพัฒนาบุคลากร
            2. งานวิชาการ
            3. งานบริหารสำนักงาน
            4. งานกิจกรรมภายในและภายนอก
            5. งานเสริม (งานด้านพระคัมภีร์และงานแพร่ธรรม)

            งานด้านพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งได้มอบให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานด้านพระคัมภีร์ ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชน หน่วยงานคำสอนยังคงไว้ก่อน และงานด้านพิธีกรรมได้มอบโครงการให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบเฉพาะงานเป็นผู้ปฏิบัติการ

            1 พฤษภาคม คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งครบวาระจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน มารับหน้าที่แทนซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา 

            16 มิถุนายน - 22 กันยายน สามเณรนันทพล สุขสำราญ สมัครมาร่วมงานเพื่อรับประสบการณ์ด้านงานคำสอน เป็นเวลา 3 เดือน โดยร่วมกิจกรรมตามโครงการของหน่วยงานและออกเยี่ยมครูคำสอนพร้อมทีมงาน

           และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยลง คุณพ่อเอนกซึ่งรับงานห้องสมุดสังฆมณฑลด้วยได้ให้ คุณวุฒิชัย แซ่ฮ้อ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากห้องสมุดมาทำงานในหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม

            ในปีนี้ได้จัดอบรมการเขียนแผนการสอนเพื่อครูคำสอนได้มีแนวทางในการสอนตลอดปี

 

ปี ค.ศ.2009

             ในการจัดทำวารสาร “คำสอนจันท์” ฉบับที่ 3 ของปีโครงการซึ่งตรงกับภาคฤดูร้อน ตามวัดมีการจัดสอนคำสอนเพื่อเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ทางหน่วยงานจึงเขียนแผนการสอนช่วยในการให้เนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งสื่อการสอนเป็นแผ่น ซีดี เพื่อความสะดวกแก่ผู้สอนอีกด้วย

 

            ในเดือนเมษายนนี้หน่วยงานได้เริ่มงานสอนคำสอนแม่บ้านซึ่งเป็นโครงการใหม่ให้แก่แม่บ้านที่วัดนักบุญวินเซนต์ เดอปอลเขาขาด ซึ่งพวกเขาได้ปลีกเวลาจากงานประจำช่วงเย็น เข้ารับการอบรมเป็นเวลา2 คืน 2 ครั้งและเริ่มไปตามแขวงต่าง ๆ ได้แก่ แขวง จันทบุรี  แขวงศรีราชา แขวงปราจีนบุรี อีกด้วย

 

            เริ่มต้นปีการศึกษา (2009) หน่วยงานได้จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานคำสอนทุกคนเข้ารับการอบรม “วิถีเชิงบวก” เพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มและวิธีการทำงานโดยมองจุดดีของตนเองและจุดดีของผู้อื่น และนำสิ่งดีนั้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน

แยกการทำงาน ฝ่ายงานคำสอน และฝ่ายงานแพร่ธรรม ซึ่งมีพระสงฆ์รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายงาน

            งานอบรมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นโครงการหลักของแผนกคำสอนก็จะเปลี่ยนบุคคลเป้าหมายเป็นครูผู้สอนคำสอนมากขึ้น

 

ปี ค.ศ.2010

            ในปีนี้ได้จัดทำบทเรียนทางวิทยุ ONLINE ได้แก่ คำสอนพระศาสนจักร บทความสัมภาษณ์ตามปีที่พระศาสนจักรกำหนดหรือเทศกาลเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้รับสื่อทางการฟัง

             - ได้ให้การอบรมครูพี่เลี้ยงแขวงสระแก้วเพื่อเตรียมการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน

             - นอกจากนั้นหน่วยงานคำสอนได้ร่วมกับหน่วยงานสื่อมวลชน เป็นเจ้าภาพการประชุมสื่อมวลชนสัญจร ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี (22-24 มี.ค.2010)

             - และร่วมกับหน่วยงานสื่อมวลชน ให้การต้อนรับสื่อมวลชนคาทอลิกจากประเทศกัมพูชา นำโดยคุณพ่อชัชชัย  รวมอร่าม (14 พ.ค.2010) ด้วย

 

ปี ค.ศ.2011

            ปีนี้งานที่เด่นชัดคือการอบรมคำสอนแม่บ้านซึ่งทำต่อเนื่องจากปี 2010 แขวงสระแก้วจัดที่ศูนย์สังคมพัฒนา แขวงปราจีนบุรีที่วัดอัครเทวดามีคาแอลและวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และแขวงหัวไผ่ ที่วัดนัดบุญฟิลิปยากอบหัวไผ่

            งานด้านสื่อการสอนที่ออกอากาศ ได้แก่

            - คำสอนหลายนาที

            - คำสอนพระศาสนจักร

            - คำสอน Radio

            - ละครพระคัมภีร์ โดยนำพระวรสารมาเขียนในรูปแบบละครวิทยุ สามารถ Download ได้จาก Kamsonchan.org

            - บทความเงียบ 3 นาที เพื่อใช้นำก่อนการประชุม การเรียน การสัมมนา ทำสคริปเรื่องสั้นลง youtubeแปลบทรำพึงและข้อคิดพระวรสารประจำวันอาทิตย์ สามารถติดตามได้ทาง Internet

 

ปี ค.ศ.2012

            เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนได้ทำงานช่วยแผนกพระคัมภีร์ด้วย โครงการ Maranatha ที่กระทำตลอดปี โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 เป็นต้นไป และได้รับความสนใจจากฆราวาสผู้แสวงหาชีวิตพักภาวนา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกเดือน

            แผนกคำสอนได้เปลี่ยนชื่อโครงการคำสอนแม่บ้าน เป็นคำสอนครอบครัว  เพื่อให้การอบรมแก่พ่อบ้านแม่บ้านและบุตรหลานคริสตชน และได้จัดการอบรมที่ ศูนย์สังคมพัฒนา  สระแก้ว / แขวงหัวไผ่ที่ บ้านปลาโลมารีสอร์ต จ.ฉะเชิงเทรา /แขวงสระแก้ว ที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญญประเทศ

            จัดอบรมพระคัมภีร์แก่สภาภิบาลวัดหัวไผ่

            ส่วน โครงการมารานาธาจัดทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

 

ปี ค.ศ.2013

            แผนกคริสตศาสนธรรม จัดโครงการการทำงานโดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ ได้แก่ ครู พ่อบ้าน-แม่บ้าน และบุคคลทั่วไปในโครงการมารานาธา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ในการจัดแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนขึ้นทุกเดือน

            ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนของสังฆมณฑลและโรงเรียนของนักบวช

 

ปี ค.ศ.2014

            ในปีนี้ ได้รับนางสาวปริยากร ฉายแก้ว (9 ธันวาคม 2014) เข้ามาช่วยงานด้านสื่อการสอน การจัดโครงการมารานาธาได้กำหนดจัด 2 เดือนต่อครั้ง และจัดพิเศษแก่ครูคำสอน เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้เวลาให้กับชีวิตจิตของตนมากขึ้นและคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยแสงธรรมแก่นักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์อีกด้วย

            แผนกพระคัมภีร์ระดับชาติได้จัดพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์เล่มครบ โดยจัดพิมพ์ที่ประเทศเกาหลี และจำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคาเท่าทุน และแผนกคริสตศาสนธรรมได้จัดพิมพ์แผนการสอนคำสอนระดับชั้น ป.1-ป.6 เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้ จำนวนชั้นละ  500 เล่ม   

            ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2008 – ปี2014 แผนกคำสอนจันท์ได้มีแผนการสอนคำสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมปีที่ 1 – มัธยม 3 และได้ประเมินผลโดยมีโรงเรียนศรีหฤทัยขลุง เป็นโรงเรียนนำร่อง  มีการพบปะแนะนำและนิเทศการสอน เทอมละครั้ง  เป็นเวลา 1 ปี

 

ปี ค.ศ.2015

           แผนกคำสอนจัดให้บุคลากรได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 ชั่วโมง

           จัดฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนในรูปแบบของการฝึกจิตสมาธิ โดยคุณพ่อประเสริฐ  โลหะวิริยะศิริ เป็นวิทยากร

           จัดพิมพ์หนังสือแผนการคำสอนจันท์ชั้น ป.1-ป.6

           ในปีนี้แผนกคำสอนได้เปลี่ยนเว็บไซต์จาก www.kamsonchan.org เป็น www.kamsonchan.com 

            และในปี 2015 นี้ สังฆมณฑล ได้จัดให้กิจการ “การให้บริการศาสนภัณฑ์” เป็นอีกแผนกหนึ่ง  และมอบให้แผนกคำสอนรับผิดชอบการจัดบริการ ทั้งในศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี และออกบริการนอกสถานที่ในโอกาสฉลองวัด อีกทั้งยังให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล โดยสามารถรับบริการผ่านทาง www.chancathshop.com อีกด้วย

 

ปี ค.ศ.2016

          ในปีนี้มีความก้าวหน้าของกิจกรรมแผนกคำสอนคือ

          - งานการอบรมพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อพัฒนาชีวิตจิต สำหรับผู้สนใจทั่วไปคือโครงการ “มารานาธา” 

          - การอบรมครูคำสอน  ด้านชีวิตจิตและการคำสอน จัดให้มีการอบรมการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอนในหัวข้อ “พิธีกรรมในชีวิตประจำวัน”โดยคุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร

          - ได้มอบโล่ห์รางวัลครูคำสอนนานปีแก่ครูคำสอน 21 คน  ที่สอนนานกว่า 15 ปีขึ้นไปในเดือนพฤศจิกายน ส่วนการเยี่ยมครูคำสอนในปีนี้จัดเยี่ยมเป็นแขวง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดร่วมรับฟังความเป็นไปของงานคำสอนในแต่ละแขวงด้วย

          - ให้การอบรมครูโรงเรียนศรีมโหสถ โครงการพัฒนาวิชาอาชีพครูต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง

          - งานสื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับครูคำสอน พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปในรายการ “พ่อบอกเล่า”และรายการ “in Chan”

 

ปี ค.ศ.2017

          จากความประสงค์ของพระศาสนจักรเรื่องการพัฒนาฆราวาสในการแพร่ธรรมในการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจากการมีสามเณรใหญ่ที่จะสอนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวนลดลง แผนกคำสอนจึงจัดอบรมฆราวาสอาสาสมัครสอนคำสอนโดยให้เนื้อหาที่สำคัญติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน โดยใช้ช่วงเวลาปิดเรียนภาคแรกในเดือนตุลาคม  และพบครูคำสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติการสอนจริงในเดือนมีนาคม 2018  ก่อนที่พวกเขาจะสอนคำสอนภาคฤดูร้อน

          ร่วมกับ คุณพ่อเอกภพ  ผลมูล  แผนกพิธีกรรม จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ และอบรมเด็กช่วยมิสซาเดือนมกราคม 2018

          ด้านสื่อการสอน จัดแปลบทความ ใบงาน ภาพ ฯลฯ เพื่อช่วยครูคำสอนและผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการสอนคำสอน ลงเว็ปไซด์ (www.kamsonchan.com) ซึ่งได้รับความสนใจและการติดตามจากบุคลากรทั้งในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลเป็นจำนวนมาก

 

 

ปี ค.ศ.2018

          ในปีนี้ ได้จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการฉลอง 75 ปี สังฆมณฑลจันทบุรีในปี 2019  การอบรมครูคำสอนอาสาสมัครในปี 2017 ได้เน้นการอบรมด้านพระคัมภีร์และการแบ่งปันพระวาจาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนคำสอนและการประชุมกลุ่มชีวิตคริสตชนได้ ( 22-25ตุลาคม 2018 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน))

           อบรมเทคนิคการทำสื่อโดยมาเซอร์เซลิน คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต ( 23 ตุลาคม 2018)

 

ปี ค.ศ.2019

          - ได้จัดอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ  พระทรมานของพระเยซูเจ้าและบทข้าแต่พระบิดา โดยคุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์เป็นครั้งที่ 2 (8-9 กุมภาพันธ์ 2019)ผู้ร่วมกิจกรรม  74 คน

          - จัดอบรมการบันทึกจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแนวให้บุคลากรได้บันทึกประวัติศาสตร์ของแต่ละสถาบันโดยเชิญ ดร.อิศเรศศิรากานต์ มาเป็นวิทยากรมีผู้ร่วมรับการอบรม 78 คน 

          - ทุกปี  แผนกคำสอนจะจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในวันวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

          - จัดบทเรียนคำสอนทางไปรษณีย์

          - จัดบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์  แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป

          - ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา (คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ)   ได้ติดต่อของานในโครงการมารานาธาไปนำเสนอต่อการประชุมระดับชาติ และเรียนเชิญคุณพ่อเอนก  นามวงษ์  เป็นกรรมการในงาน “พัฒนาชีวิตจิตฆราวาส”

          - ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีฉลอง 75 มิสซังจันทบุรี แผนกคำสอนได้จัดงานชุมนุมครูคำสอน  เพื่อขอบคุณครูคำสอนในอดีตและปัจจุบันที่ได้เสียสละ  เอาใจใส่ ปลูกฝังความเชื่อ แก่บุคคลในวัยต่าง ๆ ซึ่งเจริญเติบโตเป็นคริสตชนที่เข้มแข็ง    โดยใช้สถานที่ ที่วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว  เหตุที่ใช้วัดเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากการสอนคำสอนเริ่มที่วัดก่อน  ส่วนศูนย์คำสอนของสังฆมณฑลนั้นเกิดขึ้นภายหลังในการจัดครั้งนี้มีอดีตครูคำสอนและครูคำสอนปัจจุบันเข้าร่วมงาน  145 คน

          - งานในโครงการ “มารานาธา”  ได้พัฒนาไปในรูปแบบการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตจิตฆราวาส  มีการภาวนาและฝึกสมาธิแบบคริสต์  ได้จัดการเข้าเงียบแบบสมาธิภาวนาเป็นเวลา 6 วัน  งดใช้เครื่องมือสื่อสารและถือเงียบอย่างเคร่งครัด

ปี ค.ศ.2020 –

            คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (La LIENZA in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE   specializzaione di Catechetica)จากสถาบัน Universita Pontificia Salesiana เข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรมต่อจากคุณพ่อเอนก นามวงษ์  ซึ่งได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลาสและวัดอัสสัมชัญ พัทยา