คำสอนภาคฤดูร้อน

 คำสอนภาคฤดูร้อน

1. แนวทางการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน
2. ใบสมัครเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน
3. การปฐมนิเทศคำสอนภาคฤดูร้อน
4. บทภาวนาที่ต้องท่อง
5. ตารางสอน ศีลมหาสนิท
6. ตารางสอน ศีลกำลัง