Homeเกี่ยวกับเราประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

 ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

ปี ค.ศ.1971-1974

            ศูนย์คำสอนสังฆมณฑจันทบุรีได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 ซึ่งเป็นช่วงที่พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี โดยระยะเริ่มแรกสังฆมณฑลได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการสอนคำสอนในสังฆมณฑลด้วยการจัดหาหนังสือคำสอนให้ตามวัดและโรงเรียนต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมครูคำสอนระดับสังฆมณฑล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงปี 1971-1972 ที่สำนักพระสังฆราช ศรีราชา ซึ่งเป็นหลักสูตรปลายสัปดาห์ นักศึกษารุ่นแรกมีประมาณ 40 คน ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม ค.ศ. 1973 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนหลักสูตรระยะสั้น ที่อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยมีคุณพ่อเศียร โชติพงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการคำสอนในเวลานั้น (ศูนย์คำสอนเดิมเริ่มโดยคณะอูรซูรินทร์ ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัยในปี ค.ศ.1965)

   

...........................................

พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

ปี ค.ศ.1975

            โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจตามวัดต่างๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล เช่น ที่นครสวรรค์ อุบลราชธานี ซิสเตอร์อาจิณ นิโรภาส ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน โดยมีคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์เป็นหัวหน้าทีมร่วมด้วย คุณซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์ และนายโสภี สุขสำราญ เป็นผู้ร่วมงาน

 

ปี ค.ศ.1976-1981

            คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นผู้ช่วย โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ตึก “เพิ่มเกียรติ” ซึ่งเป็นอาคารที่พักของสามเณรพระหฤทัยที่ว่างอยู่เป็นที่ทำการ ต่อมาเมื่อคุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ และคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามลำดับ

            ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์น้อมจิต อารีพรรค ซิสเตอร์สุทิน ถวิลญาติ และซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร เข้ามาร่วมทำงานคำสอน ในช่วงนี้ศูนย์ได้จัดอบรมครูคำสอนและผู้นำคริสตชนหลักสูตร 3 เดือน รวมทั้งหมด 6 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นมีครูคำสอนจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศร่วมรับการอบรมด้วย ประมาณรุ่นละ 20-30 คน (ปี ค.ศ.1976 ย้ายศูนย์ ซี.ซี.มาที่สามพราน นครปฐม)

 


 
คุณพ่อพเยาว์ มณีทรัพย์

 

ปี ค.ศ.1982-1985

            ทางศูนย์ฯ งดจัดหลักสูตรการอบรมผู้นำคริสตชนชั่วคราวเนื่องจากสามเณรมีจำนวนมากขึ้นและทางบ้านเณรต้องการตึก “เพิ่มเกียรติ” อย่างไรก็ตามทางสังฆมณฑลยังเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านคำสอน ได้มอบอาคารใกล้วัดศรีราชาให้เป็นที่ทำการชั่วคราวเพื่อดำเนินงานต่อไป ตอนปลายของช่วงนี้ งานของศูนย์คำสอนต้องชะงักไปเพราะขาดผู้อำนวยการศูนย์เต็มเวลา

 

ปี ค.ศ.1986-1987

            ศูนย์คำสอนจันทบุรีกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านคำสอนจากต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีคุณปรีชา วิจิตรวงศ์ เป็นผู้ร่วมทำงานเต็มเวลาด้วย แต่หลังจากเริ่มงานไปได้ไม่นานนัก คุณพ่ออาทรก็ย้ายไปทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา งานของศูนย์ฯ จึงชะงักไปอีก

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์

 ปี ค.ศ.1988-1991

            สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของพระศาสนจักรในประเทศไทย ทางสังฆมณฑลได้จัดให้มีการพื้นฟูจิตใจคริสตชนและการสอนคำสอนควบคู่กันไป โดยแต่งตั้งคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน (ในสมัยนี้เรียกว่า หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสังฆมณฑล) ในขณะเดียวกันทางคณะรักกางเขนได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งจบวิชาคำสอนจากกรุงโรม และซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ มาร่วมทำงานเต็มเวลาที่หน่วยงานด้วย โดยหน่วยงานได้วางวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

   1. เพื่อรับผิดชอบวางนโยบายเรื่องการแพร่ธรรมและการสอนคำสอนในสังฆมณฑล
   2. เพื่อบริการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การสอนคำสอนแก่วัดและโรงเรียน
   3. เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้นำแบบคริสตชน
   4. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านศาสนาแก่ครูคำสอนในสังฆมณฑล
   5. เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านศาสนาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแก่คริสตชนด้วยการจัดอบรมเป็นครั้งคราว

            งานของหน่วยงานต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งหนึ่งในปี 1991 เนื่องจากคุณพ่อเฉลิมได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ ซิสแตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ ไปรับหน้าที่ที่ศูนย์สังคมพัฒนา และซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ไปประจำที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

 

 
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล


 

 

ปี ค.ศ.1992-1994

            คุณพ่อวิศิษฐ์ วิเศษเธียรกุล เลขานุการพระสังฆราช และเหรัญญิกของสังฆมณฑลได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน ดำเนินงานคำสอนของสังฆมณฑลซึ่งเป็นช่วงทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปี ค.ศ.2000 โดยใช้สถานที่ภายในตึกของสังฆมณฑลเป็นที่ทำการของหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม สืบมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ร่วมงานคือ ซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ซึ่งสำร็จการศึกษาด้านเทวศาสตร์จากวิทยาลัยแสงธรรม ในเวลาเดียวกันหน่วยงานได้มีฆราวาส 2 ท่าน คือคุณกัลยา ไชยานนท์ และคุณบุญจิรา ปั่นทอง เข้ามาร่วมงานด้วย และต่อมาในปี 1994 ทางศูนย์ได้ผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ ซี.ซี. ระดับชาติ มาร่วมงาน คุณพ่อวิศิษฎ์ ได้ริเริ่มโครงการ จัดรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นสายงานด้านต่างๆ ให้ดำเนินการไปตามจุดมุ่งหมายและทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลดังนี้ คือ

1. งานด้านคำสอน
2. งานด้านอภิบาล (สำหรับเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป)
3. ด้านงานแพร่ธรรม
4. ด้านการให้บริการ เริ่มกิจการร้านศาสนภัณฑ์ โดยคุณพ่อวิศิษฐ์ ให้ขอยืมทุนในการจัดซื้อของเข้าร้านและผ่อนใช้จนสามารถตั้งตัวได้

 

 

คุณพ่อวิศิษฐ์ วิเศษเธียรกุล

 

 

ปี ค.ศ.1995-1997

            พ่อเฉลิม กิจมงคล กลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณนพวรรณ เนาวรัตน์ และคุณฉลวย พานิคมเป็นผู้ร่วมงาน คุณพ่อริเริ่มจัดให้มีโครงการผลิตสื่อเพื่อการอภิบาลในโอกาสสำคัญตามปฏิทินพระศาสนจักร จัดการพบปะครูคาทอลิกที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล และค่ายแสวงหาสำหรับเด็กที่สนใจศาสนคริสต์ แต่ในปี 1997 คุณพ่อย้ายไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ปี ค.ศ.1998

            คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีราชา ได้รับมอบหน้าที่รักษาการณ์ผู้อำนวยการหน่วยงานชั่วคราว คุณพ่อได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ พระบัญญัติ 10 ประการ หนังสือมิสซาเล่มแรกของเรา และ ได้พิมพ์โปสเตอร์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์โอกาสปีพระบิดา ค.ศ.1999 

 

ปี ค.ศ.1999-2002

            คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเข้ามาสานต่อและพยายามดำเนินงานต่างๆ ตามทิศทางและนโยบายของสังฆมณฑล เสริมสร้างความเชื่อและความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูในศีลมหาสนิท โดยจัดพิมพ์วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติศีลมหาสนิทสังฆมณฑลจันทบุรี ในโอกาสเฉลิมฉลองปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ.2000

 

ปี ค.ศ.2003

            คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้รับเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือคุณประสิทธิ์ โชคช่วยพัฒนา จากวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ ถึงแม้จะเริ่มงานด้วยมือเปล่าในด้านคำสอน แต่ก็เริ่มด้วยความเชื่อในการนำของพระจิตเจ้า เมื่อเข้าทำงานได้ 3 วัน ต้องไปสอนคำสอนที่วัดวินเซนต์เดอปอล เขาขาด ก็ปฏิบัติหน้าที่ทันที หลังจากนั้นทางหน่วยงานได้ส่งเสริมให้เรียนคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ ซี.ซี. สามพราน เรียนปีละ 1 เดือน วงจรละ20 หน่วยกิต รวมเวลา 3 เดือน คือสามภาคฤดูร้อนเริ่มเรียนในเดือนเมษายน ปี 2004

 

 

 

คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต


 

 

            เดือนมิถุนายน ทางคณะรักกางเขนได้ส่งซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา มาทำงานแทนซิสเตอร์ชุลีซึ่งย้ายไปทำงานด้านคำสอนที่โรงเรียนดาราสมุทร (ซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ทำงานเป็นเวลา 10 ปี)

            ในปีนี้ หน่วยงานได้ริเริ่มโครงการพระคัมภีร์สัญจรโดยให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโอกาสฉลองวัดต่างๆ ทั่วสังฆมณฑล

 

ปี ค.ศ.2004

            หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมของสังฆมณฑลเป็นที่รู้จักมากขึ้น หน่วยงานได้รับคุณศิริพรรษา มุงคุณคำซาวเข้ามาร่วมงาน และได้ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ด้านคำสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ซี.ซี.สามพราน โดยเริ่มเรียนเดือนเมษายน 2005

           ในเดือนตุลาคม 2004 คุณจตุพล แก้วมีศรี กลับจากการศึกษา Teologia Cathechesie จากCollegio Missionario Mater ecclesiae ประเทศอิตาลี (ปัจจุบันคือ Collegio Missionario Internazionarle San Fancisco d’Assisi)

            คุณวรรณาได้ลาออก ในเดือนพฤศจิกายน 2004 หน่วยงานได้รับ คุณนิภาวี ลัดลอย เข้าทำงานและส่งเรียนคำสอนหลักสูตรฤดูร้อนที่ศูนย์ ซี.ซี. ปีที่ 1 โดยเริ่มเรียนเดือนเมษายน 2005

 

ปี ค.ศ.2005

            คุณนพวรรณ เข็มทอง ลาออกจากหน่วยงานและเข้าทำงานที่โรงเรียนดาราสมุทร ในปีเดียวกันนี้หน่วยงานได้รับ คุณกมลศิลป์ แผนวงษ์ เข้าร่วมงานและรับการเรียนรู้ด้านคำสอนที่ศูนย์ซี.ซี เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ต่อวงจร 3 ภาคฤดูร้อน

 

ปี ค.ศ.2006

            หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมได้รับคุณรังสรรค์ รายณะสุข เข้าทำงานในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร Web Site ของหน่วยงาน

           คุณวนิษฐา ลัดลอย มาร่วมงานอีกท่านหนึ่งและเข้ารับการศึกษาด้านคำสอนภาคฤดูร้อน ในเดือนมีนาคมพร้อมคุณกมลศิลป์ แผนวงษ์ และคุณรังสรรค์ รายณะสุข เนื่องจากพระศาสนจักรในประเทศไทยประกาศปีแพร่ธรรม โดยเริ่มจาก 15 ต.ค.2005- 15 ต.ค.2006 และเป็นเจ้าภาพจัดงานแพร่ธรรมระดับเอเชีย (Asia Mission Congrest) ทางหน่วยงานคำสอนจึงมุ่งเน้นการอบรมฆราวาสตามแขวงต่างๆ และจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับสังฆมณฑล ก่อนที่จะเข้าร่วมงานระดับชาติและระดับทวีปเอเชีย โดยการปลุกจิตสำนึกในการแพร่ธรรมให้แก่ผู้ใหญ่และเด็ก งานยุวธรรมทูตจึงเริ่มขึ้นในปีนี้

 

ปี ค.ศ.2006-2007

            ทางสังฆมณฑลได้ประกาศให้ คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ซึ่งกำลังเรียนปริญญาโทด้านคำสอนที่ประเทศไอซ์แลนด์ มารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมแทน คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ซึ่งท่านรับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดสัตหีบและทำงานหน่วยงานศาลพระศาสนจักรของสังฆมณฑล ช่วงระยะเวลาที่คุณพ่อเอนกยังไม่กลับนี้คุณพ่อทรงวุฒิจะรักษาการณ์แทนก่อน

            ในเดือนพฤษภาคม 2007 หน่วยงานได้รับคุณยุพา ชูลีระรักษ์ ซึ่งจบปริญญาโทด้านคำสอนจากกรุงโรมเข้าร่วมงาน ท่านเป็นฆราวาสที่เชี่ยวชาญด้านคำสอนมากในหน่วยงาน

            นอกนั้นหน่วยงานได้ส่งคุณประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาคริสตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตร 4 ปีเพื่อเตรียมบุคลากรมาร่วมงานอีกด้วย

            บุคลากรในปีนี้มี 10 ท่าน ดังนี้

             1. คุณพ่อเอนก นามวงษ์       ผู้อำนวยการ
  2. ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  3. คุณยุพา ชูลีระรักษ์   ฝ่ายเนื้อหา
  4. คุณรังสรรค์ รายณะสุขฝ่าย    WebSite
  5. คุณประสิทธิ์ โชคช่วยพัฒนา    ฝ่ายสื่อสัญจร
  6. คุณจตุพล แก้วมีสี      ฝ่ายเอกสาร
  7. คุณสุพรรษา มุงคุณคำซาว   ฝ่ายผลิตสื่อและบริการ
  8. คุณวนิษฐา ลัดลอย    ผู้ช่วยร้านศาสนภัณฑ์
  9. คุณนิภาวี ลัดลอย   ฝ่ายกิจกรรม
  10. คุณกมลศิลป์ แผนววงษ์    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

 

 

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี ค.ศ.2008


            ในเดือนมกราคม คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านคำสอนกลับจากประเทศไอซ์แลนด์ เข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม คุณพ่อได้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระบบมากขึ้น

            โดยจัดทำผังงานแยกตามงานดังนี้

             1. งานพัฒนาบุคลากร
            2. งานวิชาการ
            3. งานบริหารสำนักงาน
            4. งานกิจกรรมภายในและภายนอก
            5. งานเสริม (งานด้านพระคัมภีร์และงานแพร่ธรรม)

งานด้านพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งได้มอบให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานด้านพระคัมภีร์ ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชน หน่วยงานคำสอนยังคงไว้ก่อน และงานด้านพิธีกรรมได้มอบโครงการให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบเฉพาะงานเป็นผู้ปฏิบัติการ

            เดือนเมษายน นายรังสรรค์ รายณะสุข นายกมลศิลป์ แผนวงษ์ และนางสาววนิษฐา ลัดลอย ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรคำสอนภาคฤดูร้อนครบสามวงจร และวันที่ 30 เมษายน นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนาได้ลาออกจากหน่วยงาน

            1 พฤษภาคม คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งครบวาระจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน มารับหน้าที่แทนซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา 

            16 มิถุนายน - 22 กันยายน สามเณรนันทพล สุขสำราญ สมัครมาร่วมงานเพื่อรับประสบการณ์ด้านงานคำสอน เป็นเวลา 3 เดือน โดยร่วมกิจกรรมตามโครงการของหน่วยงานและออกเยี่ยมครูคำสอนพร้อมทีมงาน

            31 กรกฎาคม นายประสิทธิ์ โชคช่วยพัฒนา ลาออกจากหน่วยงาน

           และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยลง คุณพ่ออเนกซึ่งรับงานห้องสมุดสังฆมณฑลด้วยได้ให้ คุณวุฒิชัย แซ่ฮ้อ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากห้องสมุดมาทำงานในหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม

            ในปีนี้ได้จัดอบรมการเขียนแผนการสอนแก่ครูคำสอนเพื่อครูจะได้มีแนวทางในการสอนตลอดปี

 

ปี ค.ศ.2009

            6 กุมภาพันธ์ นางสาวนิภาวี ลัดลอย ลาออกจากหน่วยงาน

            9 มีนาคม นางใจฟ้า อินทศร จากโรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานคำสอนแพร่ธรรม

            ในการจัดทำวารสาร “คำสอนจันท์” ฉบับที่ 3 ของปีโครงการซึ่งตรงกับภาคฤดูร้อน ตามวัดมีการจัดสอนคำสอนเพื่อเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ทางหน่วยงานจึงเขียนแผนการสอนช่วยในการให้เนื้อหาความรู้ พร้อมทั้งสื่อการสอนเป็นแผ่น ซีดี เพื่อความสะดวกแก่ผู้สอนอีกด้วย

            1 เมษายน นางสาวศักดิ์กุณา เลาหบุตร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ สาขาคริสตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยแสงธรรม สมัครเข้าทำงาน

            30 เมษายน คุณวนิษฐา ลัดลอย และคุณวุฒิชัย แซ่ฮ้อ ลาออกจากหน่วยงาน

            ในเดือนเมษายนนี้หน่วยงานได้เริ่มงานสอนคำสอนแม่บ้านซึ่งเป็นโครงการใหม่ให้แก่แม่บ้านวัดเขาขาด ซึ่งพวกเขาพอจะปลีกเวลาจากงานประจำในเวลาเย็น เข้ารับการอบรมได้เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

            เริ่มต้นปีการศึกษา (2009) หน่วยงานได้จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานคำสอนทุกคนเข้ารับการอบรม “วิถีเชิงบวก” เพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มและวิธีการทำงานโดยมองจุดดีของตนเองและจุดดีของผู้อื่น และนำสิ่งดีนั้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน

            เดือนสิงหาคม คุณจตุพล แก้วมีศรี ได้เปลี่ยนหน่วยงานจากคำสอนไปช่วยงานแพร่ธรรม ซึ่งได้แยกการทำงานอย่างเด่นชัด เป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายงานคำสอน และฝ่ายงานแพร่ธรรม ซึ่งมีพระสงฆ์รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายงาน

 

ปี ค.ศ.2010

            เดือนเมษายน นางสาวศักดิ์กุณา เลาหบุตร เปลี่ยนไปทำงานหน่วยงานแพร่ธรรม และวันที่ 20 เมษายน ได้รับนางสาวรุจิรา ประชาบาล เข้าทำงานในหน่วยงานพระคัมภีร์        

           27 เมษายน นายศิริสวัสดิ์ เจริญผล สมัครมาช่วยงานคำสอนชั่วคราว ในปีนี้สามเณรโสภณ ลือดัง ซึ่งจบปรัชญาจากวิทยาลัยแสงธรรม ได้ใช้เวลาพักเพื่อศึกษาและไตร่ตรองชีวิต มาทำงานในหน่วยงานคำสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม เป็นเวลา 3 เดือน   

            22 กรกฎาคม นางสาวทิพาพร ศรีสันติธรณ์ มาร่วมงานในหน่วยงานคำสอนในด้านงานแปลบทความก้าวหน้ามากขึ้น ในปีนี้ได้จัดทำบทเรียนทางวิทยุ ON LINE ได้แก่ คำสอนพระศาสนจักร บทความสัมภาษณ์ตามปีที่พระศาสนจักรกำหนดหรือเทศกาลเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้รับสื่อทางการฟัง

 

ปี ค.ศ.2011

            หน่วยงานคำสอนได้รับนายศุภชัย พรมสาร เข้าทำงานในวันที่ 10 มกราคม และทางสังฆมณฑลได้มีการประชุมสมัชชาเพื่อวางแผนการทำงานใน 5 ปีต่อไป ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม ซึ่งหน่วยงานคำสอนจะรับนโยบายมาปฏิบัติ โดยในปีนี้ได้เริ่มวางพื้นฐานชุมชนวัดจากโครงการอบรมคำสอนแม่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มร่วมภาวนาด้วยกันในรูปแบบของ Lectio divina

            วันที่ 25 มีนาคม นางสาวสุจิรา ประชาบาล ผู้เข้ามาทำงานในหน่วยงานพระคัมภีร์ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ได้ลาออก ประจวบกับนายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศาสนศึกษา จากวิทยาลัยแสงธรรม จึงมารับงานในหน่วยงานหน้าที่ธุรการ และนางใจฟ้า อินทศร รับงานหน่วยงานพระคัมภีร์ต่อไป นางสาวขนิษฐา ลัดลอย ขอกลับเข้ามาทำงานหลังจากเปลี่ยนงานไป 2 ปี และรับนางสาวพนิดา วิภาวี เข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม

            ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคำสอนเป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน ซิสเตอร์ 1 ท่าน และคุณพ่อ 1 องค์ รวมเป็น 8 คน ที่จะทำงานร่วมกันในแผนกคริสตธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี  โครงการต่างๆ ที่กระทำในปีนี้มี 16 โครงการ แยกการทำงานเป็น 5 เรื่อง ได้แก่

            1. งานประจำ  
            2. งานการอบรม ให้ความรู้แก่ครูคำสอน และแก่บุคคลที่สนใจในเรื่องของคำสอนครอบครัว การอบรมด้านชีวิตจิตโดยใช้พระวาจา การภาวนา และศีลศักดิ์สิทธิ์ ในโครงการ Maranatha 
            3. ผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการอบรม 
            4. งานใหม่ 
            5. สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูคำสอนและเจ้าหน้าที่ 

 

ปี ค.ศ.2012

            เนื่องจากเจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ได้ลาออก (นางใจฟ้า ลาออกวันที่ 23 ธันวาคม 2011 นายประชา ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ลาออก 31 สิงหาคม) และยังไม่ได้รับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนจึงทำงานช่วยแผนกพระคัมภีร์ด้วย โครงการ Maranatha ที่กระทำตลอดปี โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 เป็นต้นไป และได้รับความสนใจจากฆราวาสผู้แสวงหาชีวิตพักภาวนา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกเดือน ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่บางคนก็เปลี่ยนงานเพื่อวางอนาคตให้กับตนเอง เดือนกันยายน จึงมีเจ้าหน้าที่คำสอน 5 คน

            วันที่ 12 พฤศจิกายน แผนกคริสตศาสนธรรมรับเจ้าหน้าที่ใหม่เข้าทำงานคือนายรัชชานนท์ เตยโคกสูง แทนนางสาววนิษฐา ลัดลอย ที่ลาออกเมื่อ 31 ตุลาคม และนางสาวธนิดา ครุฑวิเศษ เข้าทำงานในแผนกพระคัมภีร์

 

ปี ค.ศ.2013

            แผนกคริสตศาสนธรรม จัดโครงการการทำงานโดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ ได้แก่ ครู พ่อบ้าน-แม่บ้าน และบุคคลทั่วไปในโครงการมารานาธา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ในการจัดแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนขึ้นทุกเดือน

            ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานได้เปลี่ยนงานไปประกอบอาชีพอื่น ได้แก่ นายศุภชัย พรมสาร เปลี่ยนไปทำงานแผนกสื่อมวลชน , นางสาวธนิดา ครุฑวิเศษ ลาออก และแผนกคำสอนได้รับนางสาวพลอยไพลิน ขุนอาจ ( 12 พฤษภาคม 2013) นางพัชราภรณ์ สายพรหม (1 พฤศจิกายน 2013) เข้าทำงานแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

ปี ค.ศ.2014

            ในปีนี้ ได้รับนางสาวปริยากร ฉายแก้ว (9 ธันวาคม 2014) เข้ามาช่วยงานด้านสื่อการสอน การจัดโครงการมารานาธาได้กำหนดจัด 2 เดือนต่อครั้ง และจัดพิเศษแก่ครูคำสอน เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้เวลาให้กับชีวิตจิตของตนมากขึ้นและคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยแสงธรรมแก่นักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์อีกด้วย

            แผนกพระคัมภีร์ระดับชาติได้จัดพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์เล่มครบ โดยจัดพิมพ์ที่ประเทศเกาหลี และจำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคาเท่าทุน และแผนกคริสตศาสนธรรมได้จัดพิมพ์แผนการสอนคำสอนระดับชั้น ป.1-ป.6 เพื่อให้ครูคำสอนได้ใช้ จำนวนชั้นละ  500 เล่ม   

 

ปี ค.ศ.2015

           แผนกคำสอนได้รับนางอรุณประภา สุขกะสี  (1 พฤษภาคม 2015 )ซึ่งจบปริญญาโทด้านคำสอนจาก Pontificia Universita’ Urbanina Roma Itaiy นายสิริพจน์  วัฒนจริยา ( 2 ก.ย.2015) และนางสาวชิดชนก นรสิงห์ (1 ธันวาคม 2015 ) เข้าทำงานแทนนางสาวยุพา ชูลีระรักษ์ (31 มีนาคม 2015) และนายรังสรรค์  รายณสุข  ( 30 เมษายน 2015 )ซึ่งลาออก  ไปประกอบอาชีพอื่น

 

           ในปีนี้แผนกคำสอนได้เปลี่ยนเว็บไซต์จาก www.kamsonchan.org เป็น www.kamsonchan.com 

            และในปี 2015 นี้ สังฆมณฑล ได้ตั้งให้กิจการ “การให้บริการศาสนภัณฑ์” เป็นแผนกอีกแผนกหนึ่ง  และมอบให้แผนกคำสอนรับผิดชอบการจัดบริการ ทั้งในศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี และออกบริการนอกสถานที่ในโอกาสฉลองวัด และยังให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล โดยสามารถรับบริการผ่านทาง www.chancathshop.com อีกด้วย

 

ปี ค.ศ.2016

          ในปีนี้มีเจ้าหน้าที่ช่วยงานคำสอน  ได้แก่ พัชราภรณ์  ราตรีพร  ปริยากร  อรุณประภา  ชิดชนก และสิริพจน์  ความก้าวหน้าของกิจกรรมแผนกคำสอนคือ

- งานการอบรมพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้สนใจทั่วไปคือโครงการ “มารานาธา” 

- การอบรมครูคำสอน  ด้านชีวิตจิตและการคำสอน จัดให้มีการอบรมการฝึกปฏิบัติการสอนคำสอนในหัวข้อ “พิธีกรรมในชีวิตประจำวัน”

- และได้มอบโล่ห์รางวัลครูคำสอนนานปีแก่ครูคำสอน 21 คน  ที่สอนนานกว่า 15 ปีขึ้นไปในเดือนพฤศจิกายน   ส่วนการเยี่ยมครูคำสอนในปีนี้จัดเยี่ยมเป็นแขวง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดร่วมรับฟังความเป็นไปของงานคำสอนในแต่ละแขวงด้วย

- งานสื่อสำหรับครูคำสอน พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปในรายการ “พ่อบอกเล่า”และรายการ “in Chan”

 

ปี ค.ศ.2017

          จากความประสงค์ของพระศาสนจักรเรื่องการพัฒนาฆราวาสในการแพร่ธรรมในการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจากการมีสามเณรใหญ่ที่จะสอนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวนลดลง แผนกคำสอนจึงจัดอบรมฆราวาสอาสาสมัครสอนคำสอนโดยให้เนื้อหาที่สำคัญติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน โดยใช้ช่วงเวลาปิดเรียนภาคแรกในเดือนตุลาคม  และพบครูคำสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติการสอนจริงในเดือนมีนาคม 2018  ก่อนที่พวกเขาจะสอนคำสอนภาคฤดูร้อน

 

ปี ค.ศ.2018

          ในปีนี้ นายสิริพจน์ วัฒนจริยา ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2018 และนางสาวราตรีพร แซ่สง  ลาออกเมื่อ  วันที่ 30 มิถุนายน 2018กิจกรรม  ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่คำสอนช่วยงาน  4  คน คือพัชราภรณ์  ปริยากร  อรุณประภาและชิดชนก  ในปีนี้ได้จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการฉลอง 75 ปี สังฆมณฑลจันทบุรีในปี 2019  และสืบเนื่องจากการอบรมครูคำสอนอาสาสมัครในปี 2017 ได้เน้นการอบรมด้านพระคัมภีร์และการแบ่งปันพระวาจาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนคำสอนและการประชุมกลุ่มชีวิตคริสตชนได้ 

          งานด้านสื่อการสอนคำสอนได้จัดแปลใบงานและมีภาพลง www.kamsonchan.com  ซึ่งมีประโยชน์สำหรับครูคำสอนในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลด้วย

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4448858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2246
3710
2246
4429109
19749
91588
4448858
Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-08 16:13:42
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com