สารคดีครูคำสอน

                             

           สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตรัสในการประชุมครูคำสอนระดับโลกเมื่อปี 2013 ที่นครรัฐวาติกันว่า "พระศาสนจักรไม่ได้เติบโตด้วยการชวนให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนามาเป็นคาทอลิก แต่พระศาสนจักรคาทอลิก เติบโตมาด้วยการเป็นประจักษ์พยาน เพราะการเป็นครูคำสอน คือ การเป็นด้วยชีวิต คือการนำทางผู้อื่นผ่านทางพระวาจาของพระเยซูและการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

           คุณครูสุมาลี วรอุไร หรือ ครูแพท ก็เป็นครูคำสอนอีกท่านหนึ่ง ที่ทุ่มเทงานคำสอนมาเกือบทั้งชีวิต แม้ปัจจุบันท่านจะเกษียณอายุราชการครูแล้ว แต่ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับการสอนคำสอน และรับหน้าที่เป็นครูคำสอนที่โรงเรียนคาทอลิกสันติภาพ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา...